Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 21 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2011 r. dotycząca wprowadzania do obrotu we francuskich departamentach zamorskich produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 167)

Data ogłoszenia:2011-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 21 POZ 6

Strona 1 z 2
L 21/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 stycznia 2011 r. dotycząca wprowadzania do obrotu we francuskich departamentach zamorskich produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 167)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2011/48/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

do Komisji z wnioskiem o odstępstwo od art. 4 ust. 1 rozporządzenia, i warunki przyznania takiego odstęp­ stwa.


(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowa­ dzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

(6)

Decyzją 2007/226/WE (4) Komisja przyznała takie odstępstwo do dnia 14 maja 2009 r. w odniesieniu do produktów biobójczych zawierających temefos, które wykorzystuje się do zwalczania komarów-wektorów we francuskich departamentach zamorskich. Decyzją Komisji 2009/395/WE (5) okres obowiązywania tego odstępstwa przedłużono do dnia 14 maja 2010 r. W dniu 4 marca 2010 r. Francja przedstawiła Komisji sprawozdanie doty­ czące stosowania temefosu. Francja przedłożyła Komisji wniosek w sprawie przedłu­ żenia okresu obowiązywania odstępstwa do dnia 14 maja 2014 r. Wniosek ten zawiera informacje na temat niedawnych przypadków wystąpienia poważnych epidemii chorób przenoszonych przez komary we fran­ cuskich departamentach zamorskich. Wyjaśniono w nim konieczność stosowania szeregu insektycydów w celu zwalczania epidemii oraz przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące działań podjętych w celu zastą­ pienia temefosu, jak również dotyczące bieżących badań nad alternatywnymi metodami, dotowanych przez władze Francji. W dniu 1 sierpnia 2010 r. Komisja drogą elektroniczną udostępniła publicznie wniosek Francji w celu przeprowadzenia 60-dniowej konsultacji społecznej. W okresie tym nie wyrażono żadnego sprze­ ciwu w odniesieniu do odstępstwa, o które wystąpiono. Ze względu na wysoką liczbę przypadków wystąpienia chorób przenoszonych przez komary we francuskich departamentach zamorskich, należy zezwolić na dalsze stosowanie temefosu. Niezbędne jest zatem przedłużenie okresu wycofywania tej substancji. Przedłużenie tego okresu powinno wejść w życie po zakończeniu okresu obowiązywania poprzedniego odstępstwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) stanowi, że Komisja rozpocznie 14-letni program pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich substancji czynnych, które w dniu 14 maja 2000 r. były już w obrocie (zwany dalej „programem przeglądu”).

(2)

Temefos zidentyfikowano jako substancję czynną produktów biobójczych, będącą w obrocie przed dniem 14 maja 2000 r. w celach innych niż cele wymienione w art. 2 ust. 2 lit. c) i d) dyrektywy 98/8/WE. Przed upływem wyznaczonego terminu nie przedłożono żadnej dokumentacji uzasadniającej uwzględnienie temefosu w załącznikach I, IA lub IB do omawianej dyrektywy.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2032/2003 (3) ze skutkiem od dnia 1 września 2006 r. państwa członkowskie zobowiązane były do unieważnienia istniejących zezwoleń lub reje­ strów dla produktów biobójczych zawierających temefos. Na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 produkty biobójcze zawierające temefos nie będą już wprowadzane do obrotu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Francja może zezwolić na wprowadzanie do obrotu do dnia 14 maja 2014 r. produktów biobójczych zawierających temefos (nr WE 222-191-1; nr CAS 3383-96-8), przeznaczo­ nych do zwalczania komarów-wektorów we francuskich depar­ tamentach zamorskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 21 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L21 - 8 z 201125.1.2011

    Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (  Dz.U. L 348 z 31.12.2010)

  • Dz. U. L21 - 3 z 201125.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do cukru z Antyli Holenderskich (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 140)

  • Dz. U. L21 - 1 z 201125.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.