Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie otwierania niektórych unijnych kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Republiki Serbii i administrowania nimi

Data ogłoszenia:2011-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

Artykuł 1 1. Otwiera się kontyngenty taryfowe o zerowej stawce celnej na przywożone do Unii Europejskiej wina pochodzące z Republiki Serbii zgodnie z załącznikiem. 2. Zerowa stawka celna stosowana jest pod następującymi warunkami: a) do przywożonych win dołączony jest dowód pochodzenia przewidziany w protokole 2 do umowy przejściowej i do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu; b) przywożone wina nie korzystają z subsydiów wywozowych.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

26.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/3

ZAŁĄCZNIK Kontyngenty taryfowe na wina pochodzące z Republiki Serbii przywożone do Unii Europejskiej

Stawka celna dla kontyngentu

Nr porządkowy

Kod CN (1)

TARIC rozszerzenie

Opis

Wielkość kontyngentu rocznego (w hl) (2)

09.1526

2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 ex 2204 21 94 2204 21 95 ex 2204 21 96 2204 21 97 ex 2204 21 98 11, 21, 31, 41 i 51 11, 21, 31, 41 i 51 19, 29, 31, 41 i 51 19, 29, 31, 41 i 51

Gatunkowe wino musu­ jące inne niż szampan lub Asti spumante; pozostałe wino ze świe­ żych winogron, w pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej

Od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.: 53 000 hl. Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. i w latach następnych: 53 000 hl.

Wyłączenie

09.1527

2204 29 10 2204 29 93 ex 2204 29 94 2204 29 95 ex 2204 29 96 2204 29 97 ex 2204 29 98 11, 21, 31, 41 i 51 11, 21, 31, 41 i 51 11, 21, 31, 41 i 51

Pozostałe wino ze świe­ żych winogron, w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

Od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.: 10 000 hl. Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. i w latach następnych: 10 000 hl.

Wyłączenie

(1) Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma charakter orientacyjny, przy czym system preferencji, w kontekście niniejszego załącznika, określa się przez objęcie danych produktów kodami CN. Tam, gdzie przed kodem CN widnieje „ex”, system preferencyjny określany jest jednocześnie w oparciu o zakres kodu CN oraz zakres odpowiadającego mu opisu. (2) Na wniosek jednej ze Stron mogą zostać przeprowadzone konsultacje mające na celu dostosowanie kontyngentu poprzez przeniesienie ilości z kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 29 (nr porządkowy 09.1527) do kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 10 oraz ex 2204 21 (nr porządkowy 09.1526).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L22 - 8 z 201126.1.2011

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (  Dz.U. L 286 z 29.10.2008)

  • Dz. U. L22 - 6 z 201126.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2011 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie wprowadzonego przez władze Zjednoczonego Królestwa zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla szermierzy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 268) (1)

  • Dz. U. L22 - 4 z 201126.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.