Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie otwierania niektórych unijnych kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Republiki Serbii i administrowania nimi

Data ogłoszenia:2011-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 1

Strona 1 z 2
26.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 59/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie otwierania niektórych unijnych kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Republiki Serbii i administrowania nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

warunkiem że Serbia nie będzie wspierać wywozu tych ilości żadnymi dotacjami wywozowymi, po zerowej stawce celnej.


(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Komisja powinna przyjąć środki wykonawcze w celu otwarcia kontyngentów taryfowych Unii i administrowania nimi. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) ustanowiło zasady admi­ nistrowania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat zgłoszeń celnych. Należy zwracać szczególną uwagę na zapewnienie wszystkim importerom Unii równego i stałego dostępu do kontyngentów taryfowych oraz aby zerowa stawka dla kontyngentów była stosowana nieprzerwanie w odniesieniu do przywozu wszystkich przedmiotowych produktów na obszar wszystkich państw członkowskich do momentu wyczerpania powyższych kontyngentów. W celu zapewnienia skuteczności wspólnego administro­ wania tymi kontyngentami nie powinno być przeszkód w upoważnieniu państw członkowskich do podej­ mowania z kwoty kontyngentu niezbędnych ilości odpo­ wiadających aktualnemu przywozowi. Przekazywanie informacji pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją powinno, w miarę możliwości, odbywać się drogą elektroniczną. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 lutego 2010 r. – daty wejścia w życie umowy przejściowej, a jego stosowanie powinno w dalszym ciągu obowiązywać po wejściu w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z art. 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspól­ notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (zwany dalej „układem o stabilizacji i stowarzyszeniu”), został podpisany dnia 29 kwietnia 2008 r. i jest obecnie ratyfikowany.

(2)

Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związa­ nych z handlem między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (2) (zwana dalej „umową przej­ ściową”), zatwierdzona decyzją Rady 2010/36/WE (3) z dnia 29 kwietnia 2008 r., przewiduje wcześniejsze wejście życie postanowień układu o stabilizacji i stowarzyszeniu dotyczących handlu i kwestii związa­ nych z handlem.

(7)

(3)

Umowa przejściowa oraz układ o stabilizacji i stowarzyszeniu przewidują, że wina pochodzące z Serbii mogą być przywożone do Unii Europejskiej w granicach unijnych kontyngentów taryfowych, pod

(8)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 2. (3) Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 1.

(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

L 22/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2011

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 2 Kontyngentem taryfowym określonym w art. 1 zarządza Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 3 Państwa członkowskie oraz Komisja ściśle współpracują ze sobą w celu zapewnienia przestrzegania niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L22 - 8 z 201126.1.2011

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (  Dz.U. L 286 z 29.10.2008)

  • Dz. U. L22 - 6 z 201126.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2011 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie wprowadzonego przez władze Zjednoczonego Królestwa zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla szermierzy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 268) (1)

  • Dz. U. L22 - 4 z 201126.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.