Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2011 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie wprowadzonego przez władze Zjednoczonego Królestwa zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla szermierzy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 268) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2

26.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/7

Komisja przypomina także, iż odzież ochronna dla szer­ mierzy podlega procedurze oceny zgodności określonej w art. 10 dyrektywy 89/686/EWG (ocena typu WE prze­ prowadzana przez jednostkę notyfikowaną). Komisja zauważa, że Ente Certificazione Macchine jest jednostką notyfikowaną (nr identyfikacyjny 1282) w przypadku dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (1), lecz nie w przypadku dyrektywy w sprawie wyposażenia ochrony osobistej. W związku z tym jednostka ta nie jest uprawniona do przeprowadzania procedury oceny typu WE w odniesieniu do wyposażenia ochrony osobistej. Powołanie się przez jednostkę Ente Certificazione Macchine na nadany przez Komisję numer identyfikacyjny w „świadectwie zgodności” dotyczącym wyposażenia ochrony osobistej wprowadza zatem w błąd.


(9)

(11)

W świetle dostępnej dokumentacji i uwag zainteresowa­ nych stron Komisja stwierdza, że władze Zjednoczonego Królestwa wykazały, że odzież ochronna dla szermierzy, rozciągliwa kurtka i spodnie typu Jiang 350N, nie spełnia obowiązujących podstawowych wymagań bezpieczeń­ stwa i ochrony zdrowia zawartych w dyrektywie 89/686/EWG oraz że niezgodność ta stwarza poważne zagrożenie dla jej użytkowników,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakaz wprowadzony przez władze Zjednoczonego Królestwa dotyczący odzieży ochronnej dla szermierzy, rozciągliwej kurtki i spodni typu Jiang 350N, produkowanej przez Wuxi Husheng Sports Goods Plant, jest uzasadniony. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

W dniu 8 kwietnia 2010 r. Komisja skontaktowała się z władzami włoskimi w celu uzyskania wyjaśnień, dlaczego Ente Certificazione Macchine wydało świadectwo, o którym mowa, i zwróciła się do władz włoskich o podjęcie stosownych działań w celu ukrócenia niewła­ ściwego wykorzystywania numeru identyfikacyjnego nadanego przez Komisję jednostce Ente Certificazione Macchine. W odpowiedzi z dnia 23 czerwca 2010 r. władze włoskie potwierdziły, że Ente Certificazione Macchine w niewłaściwy sposób wykorzystywało swój numer iden­ tyfikacyjny oraz poinformowały Komisję, że jednostka ta została zobowiązana do zaprzestania wydawania tego rodzaju świadectw i udzielenia władzom informacji o wszelkich podobnych wydanych świadectwach.

(10)

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2011 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L22 - 8 z 201126.1.2011

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (  Dz.U. L 286 z 29.10.2008)

  • Dz. U. L22 - 4 z 201126.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L22 - 1 z 201126.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie otwierania niektórych unijnych kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Republiki Serbii i administrowania nimi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.