Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2011 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie wprowadzonego przez władze Zjednoczonego Królestwa zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla szermierzy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 268) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 6

Strona 1 z 2
L 22/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2011

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 stycznia 2011 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie wprowadzonego przez władze Zjednoczonego Królestwa zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla szermierzy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 268)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/49/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (1), w szczególności jej art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z dokumentami przedstawionymi Komisji Euro­ pejskiej powyższa odzież ochronna do szermierki była objęta „świadectwem zgodności” z października 2005 r., nr świadectwa C0508M29HS11, wydanym przez Ente Certificazione Macchine (nr jednostki notyfikowanej 1282).

(5)

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 89/686/EWG w sprawie zbli­ żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej stanowi, że jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, iż środki ochrony indy­ widualnej wyposażone w oznakowanie CE i używane zgodnie z przeznaczeniem mogą zaszkodzić bezpieczeń­ stwu osób, zwierząt domowych lub mienia, podejmie wszelkie niezbędne środki w celu wycofania takich środków z rynku i zakazania ich sprzedaży lub swobod­ nego przepływu. Zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy Komisja, po przepro­ wadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, stwierdza, czy uznaje podjęty środek za uzasadniony, czy też nie. W przypadku gdy podjęty środek zostanie uznany za uzasadniony, Komisja powiadamia o tym państwa członkowskie, tak aby mogły one podjąć wszelkie stosowne środki w odniesieniu do przedmioto­ wego wyposażenia zgodnie z ich zobowiązaniami wyni­ kającymi z art. 2 ust. 1. W dniu 25 sierpnia 2008 r. władze Zjednoczonego Królestwa powiadomiły Komisję Europejską o wprowadzeniu zakazu wprowadzania do obrotu odzieży ochronnej dla szermierzy, rozciągliwej kurtki i spodni typu Jiang 350N, produkowanej przez Wuxi Husheng Sports Goods Plant, Donghu Industrial District, Donghutang, WuXi 214196, Chiny, i przywożonej przez Liam Patterson Associates LLP t/a Jiang-UK, 9 Spencer Road, Buxton, Derbyshire, Zjednoczone Królestwo.

Władze Zjednoczonego Królestwa wskazały, że ich decyzja opierała się na fakcie, że produkty te nie speł­ niały podstawowych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 dyrektywy 89/686/EWG, w wyniku niewłaściwego zastosowania norm określonych w art. 5 tej dyrektywy. Władze Zjed­ noczonego Królestwa w szczególności wskazały, że odzież ochronna dla szermierzy nie posiadała wymaga­ nego stopnia odporności na penetrację określonego w normie EN 13567:2002 – Odzież ochronna – Ochra­ niacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, narządów płciowych i twarzy dla szermierzy – Wymagania i metody badań. Decyzja Zjednoczonego Królestwa była poparta sprawozdaniem z badań.

(6)

(2)

W dniu 17 lipca 2009 r. Komisja zwróciła się do impor­ tera z prośbą o przedstawienie uwag dotyczących środka zastosowanego przez władze Zjednoczonego Królestwa. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

(7)

W dniu 17 lipca 2009 r. Komisja zwróciła się także do jednostki Ente Certificazione Macchine z prośbą o przedstawienie uwag dotyczących środka zastosowa­ nego przez władze Zjednoczonego Królestwa oraz w szczególności o wyjaśnienie, czy jednostka ta wydała świadectwo nr C0508M29HS11 dla produktów, o których mowa. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

(3)

(8)

(1) Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.

Komisja przypomina, że odzież ochronna dla szermierzy musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone w pkt 3.1.1 załącznika II do dyrektywy 89/686/EWG związane z ochroną przed przedmiotami mogącymi spowodować przekłucie odzieży. Wymóg ten jest poparty specyfikacjami zawar­ tymi w pkt 4.6–4.8 odnośnej normy zharmonizowanej EN 13567 oraz specyfikacjami dotyczącymi badań penetracyjnych określonych w pkt 5.10 tej normy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 22 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L22 - 8 z 201126.1.2011

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (  Dz.U. L 286 z 29.10.2008)

  • Dz. U. L22 - 4 z 201126.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L22 - 1 z 201126.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie otwierania niektórych unijnych kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Republiki Serbii i administrowania nimi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.