Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

Data ogłoszenia:2011-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 8

Ester; mg=kg ¼ gdzie:

Ax · ms: · 1 000 As · m

Ax = pole odpowiadające pikowi poszczególnych estrów C16 i C18, zgodnie z wyliczeniami programu kompute­ rowego dostosowanego do obliczania pola powierzchni pod pikiem As = pole odpowiadające pikowi wewnętrznego wzorca estru metylowego kwasu heptadekanowego, zgodnie z wyliczeniami programu komputerowego dostosowanego do obliczania pola powierzchni pod pikiem ms = masa dodanego wewnętrznego wzorca estru metylowego kwasu heptadekanowego, w miligramach; m = masa próbki pobranej do oznaczenia, w gramach. 6. PREZENTACJA WYNIKÓW Podać sumę zawartości różnych wosków od C40 do C46 (Uwaga 7) w miligramach na kilogram tłuszczu. Podać sumę zawartości estrów metylowych i estrów etylowych od C16 do C18 oraz wartość całkowitą obydwu. Wynik należy podać z dokładnością do mg/kg.


Uwaga 7: Składniki dla celów kwantyfikacji odnoszą się do pików o parzystej liczbie atomów węgla estrów C40 – C46, zgodnie z przykładowym chromatogramem wosków w oliwie z oliwek przedstawionym na załączonym rysunku. Dla celów identyfikacji, jeśli ester C46 jest rozdzielony, zaleca się przeprowadzić analizę frakcji wosków oliwy z wytłoczyn oliwek, w której pik C46 jest możliwy do odróżnienia ponieważ wyraźnie dominuje.

Podać stosunek estrów etylowych do estrów metylowych.

L 23/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2011

Rysunek 1 Przykład chromatografii gazowej frakcji wosków oliwy z oliwek (*)

Piki z czasem retencji od 5 do 8 minut metylowych i etylowych estrów kwasu tłuszczowego Legenda: I.S. 1 arachidynian laurylowy = estry diterpenowe

2+2′ = estry C40 3+3′ = estry C42 4+4′ = estry C44 5 6 = estry C46 = estry steroli i alkohole triterpenowe

(*) Po wymyciu estrów steroli w zapisie chromatograficznym nie powinny być widoczne istotne piki (triglicerydy).

27.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/11

Rysunek 2 Estry metylowe, estry etylowe i woski w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia

Legenda: 1 — metyl C16 2 — etyl C16 3 — ester metylowy kwasu heptadekanowego I.S. 4 — metyl C18 5 — etyl C18 6 — skwalen 7 — arachidynian laurylowy I.S. A = estry diterpenowe B — woski C — estry steroli i estry triterpenowe

L 23/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2011

Rysunek 3 Estry metylowe, estry etylowe i woski w oliwie z oliwek ekstra z pierwszego tłoczenia

Legenda: 1 — ester metylowy kwasu heptadekanowego I.S. 2 — metyl C18 3 — etyl C18 4 — skwalen 5 — arachidynian laurylowy I.S. A = estry diterpenowe B — woski C — estry steroli i estry triterpenowe

27.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/13

Rysunek 4 Część chromatogramu oliwy z oliwek ekstra z pierwszego tłoczenia oraz tej samej oliwy z dodatkiem oleju dezodoryzowanego

Legenda: 1 – mirystynian metylu I.S. 2 – palmitynian metylu 3 – palmitynian etylu 4 – ester metylowy kwasu heptadekanowego I.S. 5 – linolenian metylu 6 – oleinian metylu 7 – stearynian metylu 8 – linolenian etylu 9 – oleinian etylu 10 – stearynian etylu

L 23/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2011

Appendix A Oznaczenie prędkości liniowej gazu Wstrzyknąć 1:3 μl metanu (lub propanu) do chromatografu gazowego ustawionego na normalne warunki robocze. Mierzyć czas potrzebny na przejście gazu przez kolumnę, począwszy od momentu wstrzyknięcia do momentu osiąg­ nięcia wartości szczytowej (tM). Prędkość liniową w cm/sek. oblicza się zgodnie ze wzorem L/tM, gdzie L jest wysokością kolumny w cm, a tM jest czasem mierzonym w sekundach.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 53 z 201127.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (  Dz.U. L 197 z 29.7.2009)

 • Dz. U. L23 - 31 z 201127.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości w sektorze bankowym EOG

 • Dz. U. L23 - 29 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 16 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

 • Dz. U. L23 - 15 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego na rok 2011 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.