Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego na rok 2011 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

Data ogłoszenia:2011-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 15

27.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 62/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego na rok 2011 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2, uwzględniając sprawozdania przedstawione przez Danię, Szwecję, Estonię, Niemcy, Finlandię, Litwę, Łotwę i Polskę, uwzględniając opinię Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

podrejonów ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego, jeżeli w ostatnim okresie sprawo­ zdawczym połowy dorsza są niższe od określonego progu. W świetle sprawozdań przedstawionych przez państwa członkowskie oraz opinii STECF należy w roku 2011 wyłączyć podrejony 27 i 28.2 z wymienionych ograni­ czeń nakładu połowowego. Rozporządzenie (UE) nr 1124/2010 stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. W celu zapewnienia spójności z tym rozporządzeniem niniejsze rozporządzenie powinno stosować się z mocą wsteczną od tej daty. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

(6)

W rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007 ustanowiono przepisy dotyczące ustalenia ograniczeń nakładu połowo­ wego zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim. Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 1124/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie usta­ lenia uprawnień do połowów na rok 2011 w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb na wodach Morza Bałtyckiego (2) ustalono ograniczenia nakładu połowo­ wego w Morzu Bałtyckim na rok 2011. Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 Komisja może podjąć decyzję o wyłączeniu

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 nie ma zastosowania do podrejonów ICES 27 i 28.2 w roku 2011. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 26 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 318 z 4.12.2010, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 23 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 53 z 201127.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (  Dz.U. L 197 z 29.7.2009)

 • Dz. U. L23 - 31 z 201127.1.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 191/09/COL z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości w sektorze bankowym EOG

 • Dz. U. L23 - 29 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 16 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

 • Dz. U. L23 - 1 z 201127.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.