Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 24 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE

Data ogłoszenia:2011-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 24 POZ 1

Strona 1 z 60
27.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1) wymaga, by środki regulujące dostęp do wód i zasobów oraz zrównoważoną działalność połowową ustalono w oparciu o dostępne opinie naukowe, techniczne i gospodarcze, a w szczególności sprawozdania przygo­ towane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Obowiązkiem Rady jest przyjęcie środków w zakresie ustalania i przydziału uprawnień do połowów w podziale na łowiska lub grupy łowisk, w tym, w stosownych przypadkach, pewnych związanych z nimi funkcjonalnie warunków. Uprawnienia do połowów należy rozdzielić między państwa członkow­ skie w taki sposób, żeby zapewnić każdemu państwu członkowskiemu względną stabilność działalności poło­ wowej dla każdego stada lub łowiska oraz z należytym uwzględnieniem celów wspólnej polityki rybołówstwa ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002. W przypadku gdy całkowity dopuszczalny połów (TAC) przydziela się tylko jednemu państwu członkowskiemu,

należy upoważnić to państwo członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 1 Traktatu do ustalenia poziomu tego TAC. Należy ustanowić przepisy w celu zadbania o to, by przy ustalaniu poziomu TAC zainteresowane państwo członkowskie działało w sposób w pełni zgodny z zasadami i przepisami wspólnej polityki rybołówstwa oraz by zapewniało eksploatację przedmiotowego stada na poziomie pozwalającym z jak największym prawdo­ podobieństwem na osiągnięcie maksymalnego podtrzy­ mywalnego połowu w okresie począwszy od 2015 roku, w tym poprzez podjęcie niezbędnych środków w celu zbierania stosownych danych, oceny przedmioto­ wego stada i ustalenia poziomu maksymalnego podtrzy­ mywalnego połowu tego stada.

(5)

(2)

TAC należy ustalać na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-gospodarczych, zapewniając sprawiedliwe traktowanie sektorów rybołówstwa, a także w świetle opinii wyrażanych podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami, w szczególności podczas spotkań z Komitetem Doradczym ds. Rybołówstwa i Akwakultury oraz odpowiednimi regionalnymi komite­ tami doradczymi. W odniesieniu do stad objętych szczegółowymi planami wieloletnimi TAC należy ustalać zgodnie z przepisami, które zostały określone w tych planach. W związku z powyższym TAC dla stad morszczuka, homarca, soli w Zatoce Biskajskiej, zachodniej części kanału La Manche i w Morzu Północnym, gładzicy w Morzu Północnym, śledzia występującego przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz dorsza w Kattegat, Morzu Północnym, Skagerrak, wschodniej części kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji i w Morzu Irlandzkim należy ustanowić zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego środki dla odnowy zasobów morszczuka północnego (2), rozporządzenia Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki służące odno­ wieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego (3), rozporządzenia Rady

(6)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 24 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.