Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2011-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 4

L 25/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2011

DECYZJA RADY z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (2011/52/UE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

kowe porozumienie (zwana dalej „Umową”) powinna zostać podpisana w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 5, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stoso­ wanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (3), z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób upoważnionych do podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmienia­ jącej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Euro­ pejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (1) (zwana dalej „umową rolną”) weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Euro­ pejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechten­ steinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stoso­ wanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produk­ tami rolnymi (2) (zwane dalej „dodatkowym porozumie­ niem”) weszło w życie dnia 13 października 2007 r. W imieniu Unii Europejskiej Komisja wynegocjowała z Konfederacją Szwajcarską Umowę w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, która zmienia umowę rolną przez dodanie do niej nowego załącznika 12. Unia Europejska, Księstwo Liechtensteinu i Konfederacja Szwajcarska uzgodniły, że należy zmienić również dodat­ kowe porozumienie, w celu uwzględnienia ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych. Umowa między Unią Europejską, Konfederacją Szwaj­ carską i Księstwem Liechtensteinu, zmieniająca dodat­

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2011 r. W imieniu Rady

MATOLCSY Gy.

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132. (2) Dz.U. L 270 z 13.10.2007, s. 6.

(3) Tekst Umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją o jej zawarciu.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 32 z 201128.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 983/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (  Dz.U. L 286 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L25 - 31 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków oraz czterech zastępców członków ze Szwecji

 • Dz. U. L25 - 30 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Łotwy i zastępcy członka z Łotwy

 • Dz. U. L25 - 26 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 67/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L25 - 24 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 8 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L25 - 5 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w sprawie dostowania załącznika 3 do tej umowy

 • Dz. U. L25 - 3 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. dotycząca podpisania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L25 - 1 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.