Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w sprawie dostowania załącznika 3 do tej umowy

Data ogłoszenia:2011-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 5

Strona 1 z 2
28.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/5

DECYZJA RADY z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w sprawie dostowania załącznika 3 do tej umowy (2011/53/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 9, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

duje, że stanowisko Unii Europejskiej w ramach Wspól­ nego Komitetu ds. Rolnictwa jest przyjmowane przez Radę na podstawie wniosku Komisji.

(6)

W związku z tym Unia powinna przyjąć w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa stanowisko określone w dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (1) (zwana dalej „Umową”) weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Artykuł 6 Umowy ustanawia Wspólny Komitet ds. Rolnictwa, odpowiedzialny za wykonywanie Umowy oraz zapewnienie jej właściwego funkcjonowania. Artykuł 11 Umowy przewiduje, że Wspólny Komitet ds. Rolnictwa może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian do załączników do Umowy. W celu uwzględnienia liberalizacji dwustronnego handlu serami, która nastąpiła dnia 1 czerwca 2007 r., i w związku z ochroną oznaczeń geograficznych, która ma być przewidziana w nowym załączniku 12 do Umowy, konieczne jest uzgodnienie specyfikacji, w szczególności w przypadku serów, a zatem w załączniku 3 do Umowy należy wprowadzić odpowiednie zmiany. Artykuł 5 ust. 2 akapit pierwszy decyzji Rady i – w odniesieniu do Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji 2002/309/WE, Euratom z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (2) przewi­ Podstawą stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w sprawie zmian Umowy dotyczących handlu dwustronnego produktami objętymi pozycją 0406 Zharmonizowanego Systemu w celu uwzględnienia pełnej liberalizacji handlu w sektorze, jest projekt decyzji Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa dołączony do niniej­ szej decyzji. Artykuł 2 Decyzja Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej niezwłocznie po jej przyjęciu. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2011 r.

(5)

W imieniu Rady

MATOLCSY Gy.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132. (2) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1.

L 25/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2011

Projekt

DECYZJA NR …/2010 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi nr …/2010 z dnia … w sprawie zmiany załącznika 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA, PRZYJMUJE NINIEJSZA DECYZJĘ:

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (1), zwaną dalej „Umową”, w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Artykuł 1 Załącznik 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi oraz jego dodatki zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Wspólny Komitet.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 25 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 32 z 201128.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 983/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (  Dz.U. L 286 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L25 - 31 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków oraz czterech zastępców członków ze Szwecji

 • Dz. U. L25 - 30 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Łotwy i zastępcy członka z Łotwy

 • Dz. U. L25 - 26 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 67/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2011 r.

 • Dz. U. L25 - 24 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 8 z 201128.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L25 - 4 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L25 - 3 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. dotycząca podpisania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L25 - 1 z 201128.1.2011

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.