Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 26 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Data ogłoszenia:2011-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 26 POZ 1

29.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (2011/56/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 168 ust. 5 w związku z art. 218 ust. 5, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwanej dalej „Umową”) z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii z zastrzeżeniem jej zawarcia (2). Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (1) stanowi w art. 21, że Euro­ pejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii jest otwarte na udział państw trzecich, które podzielają zainteresowanie Unii i jej państw człon­ kowskich celami i pracą Centrum. W dniu 11 lipca 2006 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z Republiką Chorwacji w sprawie Umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chor­ wacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwanej dalej „Umową”). Negocjacje zostały pomyślnie zakończone parafowaniem Umowy. Umowa powinna zostać podpisana w imieniu Unii z zastrzeżeniem jej zawarcia,

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r.

W imieniu Rady

S. VANACKERE

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.

(2) Tekst Umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej zawarcia.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 26 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 15 z 201129.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/320/UE skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L26 - 11 z 201129.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/8/UE z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt (1)

 • Dz. U. L26 - 9 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach piątych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L26 - 7 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 70/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L26 - 5 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 69/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 2 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalania z wyprzedzeniem stawek dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.