Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 26 POZ 2 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalania z wyprzedzeniem stawek dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Data ogłoszenia:2011-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 26 POZ 2 - Strona 2

Strona 2 z 2

(8)

(9)

(10)

(2)

(3)

(11)

(4)

(12)

(5)

(13) (1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3.

29.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/3

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zakres 1. Niniejsze rozporządzenie przewiduje dopłaty do prywat­ nego przechowywania wieprzowiny, o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 2. Wykaz kategorii produktów kwalifikujących się do dopłat oraz odnośne kwoty podane są w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Obowiązujące zasady Rozporządzenie (WE) nr 826/2008 stosuje się, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej. Artykuł 3 Składanie wniosków 1. Wnioski o dopłatę do prywatnego przechowywania produktów z wieprzowiny z kategorii kwalifikujących się do dopłat na mocy art. 1 niniejszego rozporządzenia mogą być składane od dnia 01.02.2011. 2. Podany we wniosku okres przechowywania wynosi 90, 120 lub 150 dni. 3. Każdy wniosek dotyczy wyłącznie jednej kategorii produktów wymienionych w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia, zawierając odnośny kod CN w ramach tej kategorii. 4. Końcowy termin składania wniosków zostanie ustalony zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007.


5. Każdy wniosek odnosi się do ilości wynoszącej co najmniej 10 ton dla produktów bez kości oraz 15 ton w przypadku innych produktów. Artykuł 4 Zabezpieczenia Stawka zabezpieczenia, którą należy wnieść zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 826/2008, wynosi 20 % stawek dopłat określonych w kolumnach 3–5 załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 5 Wyprowadzenie ze składu produktu przeznaczonego na wywóz 1. Do celów stosowania art. 28 ust. 3 akapit pierwszy rozpo­ rządzenia (WE) nr 826/2008 wymagane jest upłynięcie mini­ malnego okresu przechowywania wynoszącego 60 dni. 2. Do celów stosowania art. 28 ust. 3 akapit trzeci rozpo­ rządzenia (WE) nr 826/2008 stawki dzienne zostały określone w kolumnie 6 załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 6 Powiadamianie Państwa członkowskie przekazują Komisji w każdy poniedziałek i czwartek do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) informacje o ilościach produktów w odniesieniu do których złożono wnioski o zawarcie umowy. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

L 26/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2011

ZAŁĄCZNIK

Kategorie produktów

Produkty, w odniesieniu do których przyznawana jest dopłata

Stawka dopłaty na okres przechowywania (EUR/t) 90 dni 3 120 dni 4 150 dni 5

Stawki dzienne (EUR/t/dzień)

1

2

6

Kategoria 1 ex 0203 11 10 Półtusze bez racicy przedniej, ogona, nerek, cienkiej przepony i rdzenia kręgowego (1) 376 398 420 0,74

Kategoria 2 ex 0203 12 11 ex 0203 12 19 ex 0203 19 11 ex 0203 19 13 Szynki Łopatki Przodki Schab, z karkówką lub karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez (2) (3) 416 435 455 0,65

Kategoria 3 ex 0203 19 55 Nogi, łopatki, przodki, schaby z karkówką lub karkówka oddzielnie, schaby z biodrówką lub bez, bez kości (2) (3) 459 479 499 0,67

Kategoria 4 ex 0203 19 15 Kategoria 5 ex 0203 19 55 Kategoria 6 ex 0203 19 55 Kawałki odpowiadające środkom, ze skórą lub tłuszczem lub bez, bez kości (4) 373 395 416 0,73 Boczek cały lub cięty wzdłuż, bez skóry i żeber 369 389 408 0,66 Boczek cały lub cięty wzdłuż 343 362 381 0,65

(1) Dopłata może być przyznana w odniesieniu do półtusz przedstawionych jako półtusze Wiltshire, tj. bez głowy, policzków, racic, ogona, sadła, nerek, polędwicy, łopatki, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony. (2) Schab i karkówka mogą być ze skórą lub bez, jednak grubość przylegającej warstwy tłuszczu nie może przekraczać 25 mm. (3) Umowne ilości mogą obejmować wszelkie kombinacje wymienionych elementów. (4) Taka sama prezentacja jak dla produktów objętych kodem CN 0210 19 20.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 26 POZ 2 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 15 z 201129.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/320/UE skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L26 - 11 z 201129.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/8/UE z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt (1)

 • Dz. U. L26 - 9 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach piątych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L26 - 7 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 70/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L26 - 5 z 201129.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 69/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 201129.1.2011

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.