Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 27 POZ 39 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 332) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 27 POZ 39 - Strona 3

Strona 3 z 3

(15)

Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, wydała pozytywną opinię na temat poziomu odpowiedniej ochrony danych osobowych w związku z zautomatyzowanym międzyna­ rodowym przekazywaniem danych osobowych z UE lub operacjami niezautomatyzowanego przekazywania danych, w przypadku gdy dane te podlegają dalszemu automatycznemu przetwarzaniu w Państwie Izrael. W swojej pozytywnej opinii grupa robocza zachęciła władze Państwa Izrael do przyjęcia dalszych przepisów, które rozszerzą zakres stosowania prawodawstwa Państwa Izrael na manualne bazy danych, wyraźnie uznają stosowanie zasady proporcjonalności do przetwa­ rzania danych osobowych w sektorze prywatnym oraz według których wykładnia wyjątków w międzynarodowym przekazywaniu danych będzie zgodna z kryteriami określonymi w jej dokumencie robo­


1. Bez uszczerbku dla ich kompetencji do podejmowania działań zmierzających do zagwarantowania zgodności z przepisami krajowymi przyjętymi zgodnie z przepisami innymi niż zawarte w art. 25 dyrektywy 95/46/WE właściwe władze w państwach członkowskich mogą wykorzystać swoje kompetencje i zawiesić przepływ danych do ich odbiorców w Państwie Izrael w celu ochrony osób prywatnych przy prze­ twarzaniu ich danych osobowych, w przypadku gdy: a) właściwy organ izraelski ustalił, że odbiorca narusza obowią­ zujące normy ochrony; lub

(1) Dokument grupy roboczej 114 z dnia 25 listopada 2005 r. Dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/ docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf (2) Opinia 6/2009 w sprawie stopnia ochrony danych osobowych w Państwie Izrael. Dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/ justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_en.pdf

1.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/41

b) istnieje duże prawdopodobieństwo, że normy ochrony są naruszane; istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że właściwy organ Państwa Izrael nie podejmuje lub nie podejmie w odpowiednim terminie właściwych kroków zmierzających do rozstrzygnięcia danej sprawy; dalsze prze­ kazywanie danych spowodowałoby bezpośrednie niebezpie­ czeństwo wyrządzenia szkody podmiotom danych, a właściwe organy w państwie członkowskim podjęły odpo­ wiednie w tych okolicznościach czynności w celu dostar­ czenia stronie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w Państwie Izrael powiadomienia o powyższym oraz umoż­ liwienia jej udzielenia odpowiedzi. 2. Zawieszenie przepływu danych ustaje z chwilą, gdy zagwarantowane zostanie przestrzeganie norm ochrony, a właściwy organ w zainteresowanym państwie członkowskim zostanie o tym powiadomiony. Artykuł 4 1. Państwa członkowskie bezzwłocznie zawiadamiają Komisję o przyjęciu środków na podstawie art. 3. 2. Państwa członkowskie oraz Komisja powiadamiają się wzajemnie o przypadkach, gdy działania organów odpowie­ dzialnych za zapewnianie zgodności z normami ochrony w Państwie Izrael nie gwarantują takiej zgodności. 3. Jeśli informacje zebrane na mocy art. 3 i na mocy ust. 1 i 2 niniejszego artykułu potwierdzają, że jakikolwiek organ odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z normami ochrony w Państwie Izrael nie pełni skutecznie swojej roli, Komisja powiadamia o tym właściwy organ Państwa Izrael i, w razie potrzeby, przedstawia projekt środków zgodnie z procedurą

określoną w art. 31 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE w celu uchy­ lenia lub zawieszenia niniejszej decyzji lub ograniczenia jej zakresu stosowania. Artykuł 5 Komisja monitoruje wprowadzanie w życie niniejszej decyzji i przekazuje wszelkie stosowne ustalenia komitetowi ustanowio­ nemu na podstawie art. 31 dyrektywy 95/46/WE, w tym także wszelkie dowody, które mogłyby podważać założenie zawarte w art. 1 niniejszej decyzji, że ochrona danych w Państwie Izrael jest odpowiednia w rozumieniu art. 25 dyrektywy 95/46/WE, oraz które mogą wskazywać, że niniejsza decyzja jest wykony­ wana w sposób dyskryminacyjny. W szczególności Komisja monitoruje przetwarzanie danych osobowych w manualnych bazach danych. Artykuł 6 Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia jej notyfikacji. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Wiceprzewodniczący

L 27/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2011

ZAŁĄCZNIK Właściwy organ nadzoru w Państwie Izrael, o którym mowa w art. 1 ust. 2 niniejszej decyzji: The Israeli Law, Information and Technology Authority The Government Campus 9th floor 125 Begin Rd. Tel Aviv Izrael Adres pocztowy: P.O. Box 7360 Tel Aviv, 61072 Tel. +972-3-7634050 Faks +972-2-6467064 E-mail: ILITA@justice.gov.il Adres strony internetowej: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 27 POZ 39 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 24 z 20111.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 12/08 (ex NN 74/07) – Republika Słowacka – Umowa między bratysławskim portem lotniczym a Ryanair (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 183) (1)

 • Dz. U. L27 - 21 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 81/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2011 r.

 • Dz. U. L27 - 19 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 80/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L27 - 17 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 15 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 78/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów soli w obszarze VIIIa oraz VIIIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 13 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 77/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów widlaka białego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 11 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 76/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII, IX oraz X przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 9 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 75/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów marlina błękitnego w Oceanie Atlantyckim przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L27 - 7 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 74/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w międzynarodowych wodach obszarów I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L27 - 5 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i wodach Norwegii obszaru IV na północ od 53° 30′ N przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L27 - 3 z 20111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów sardeli w obszarze VIII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L27 - 2 z 20111.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L27 - 1 z 20111.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustanawiającej mechanizm rozstrzygania sporów

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.