Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 15

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/9

5. Wnioski dotyczące sytuacji gospodarczej prze­ mysłu unijnego

(63)

Z analizy danych makroekonomicznych i mikroekonomicznych wynika, że sytuacja przemysłu unijnego jest dość stabilna. W szczególności poprawiła się rentowność producentów unijnych objętych próbą: w dochodzeniu pierwotnym jej poziom dla producentów objętych próbą ustalono na -8,9 %, podczas gdy w okresie badanym średni poziom rentowności wynosił od 4,3 % do 9,8 %. Przemysł unijny zdołał również zwiększyć swój udział w kurczącym się rynku dzięki obowiązującym środkom. F. PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄ­


PIENIA SZKODY

kowej i Kamerunie. Zrzeszenie składające skargę przed­ stawiło dowody na to, że z dniem 1 stycznia 2010 r. gaboński rząd zakazał wywozu z Gabonu niełuszczonych kłód drzewa okoumé w celu zatrzymania w kraju procesu przekształcania kłód w płaty okleinowe. Zbadano zatem, czy taki zakaz, mimo iż wprowadzony po ODP, wpłynąłby znacząco na obecną analizę.

(69)

1. Wpływ przewidywanej wielkości przywozu oraz cen w przypadku uchylenia środków

(64)

Mimo iż wydaje się, że przemysł unijny osiągnął stabili­ zację i przezwyciężył skutki przywozu z ChRL po cenach dumpingowych, nie osiągnął on jednak poziomu produkcji, sprzedaży i zatrudnienia z okresu przed dochodzeniem pierwotnym. Kilku producentów unijnych zamknęło działalność, co również wskazuje na to, że przemysł unijny jako całość jest jeszcze nieco osłabiony. Kilka czynników przemawia za tym, że w przypadku wygaśnięcia środków istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody. Po pierwsze, w świetle obecnych poziomów podcięcia ustalonych dla przywozu z ChRL oraz przy założeniu, że obecny niski poziom cen przywozu utrzymałby się lub nawet pogłębiłby się w celu odzyskania utraconego udziału w rynku, przemysł unijny nie byłby w stanie utrzymać obecnego poziomu cen. To prawdopodobne obniżenie cen rzeczywiście zagroziłoby poprawiającej się sytuacji przemysłu unijnego oraz jego rentowności. Po drugie, ze względu na znaczne moce produkcyjne chińskich producentów eksportujących jest również prawdopodobne, że przywóz po niskich (dumpingo­ wych) cenach zwiększy się. To z kolei oznaczałoby, że przemysł unijny zmniejszyłby sprzedaż na rynku, a biorąc pod uwagę stopień wykorzystania mocy produk­ cyjnych, który w ODP był już niski, mogłoby to dopro­ wadzić do dalszego ograniczania produkcji lub zamy­ kania działalności przez kolejnych producentów unij­ nych. Na tej podstawie uznaje się, że w przypadku wygaśnięcia środków istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody spowodowanej wznowieniem przy­ wozu z ChRL produktu objętego postępowaniem po cenach dumpingowych.

Z informacji otrzymanych w trakcie dochodzenia wynika, że przedsiębiorstwa azjatyckie, które dokonują przywozu/wywozu ponad 60 % gabońskich kłód, mają silną pozycję negocjacyjną wobec Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), głównego eksportera drewna okoumé, i wobec gabońskiego rządu oraz że prawdopo­ dobnie decyzja o zakazie wpłynęła na nie w mniejszym stopniu niż na przedsiębiorstwa europejskie. Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących nie można było przeprowadzić w tym zakresie bardziej szczegółowej oceny skutków.

(70)

(65)

(66)

Zakaz wywozu wszedł w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2010 r., tj. po ODP, a okres przejściowy trwający do maja 2010 r. miał zastosowanie do kłód, które ścięto już pod koniec 2009 r. i których wywóz był jeszcze dozwolony. W dniu 14 września 2010 r. poproszono członków zrzeszenia składającego skargę o przedstawienie dodatkowych informacji w celu zbadania wpływu wejścia w życie zakazu wywozu na producentów unijnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.