Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 15

Otrzymano odpowiedzi od czte­ rech producentów unijnych. Dwóch producentów obję­ tych próbą ma w Gabonie własny zakład łuszczarski, nie wydaje się zatem, by zakaz miał skutki dla ich działal­ ności. Wszyscy producenci objęci próbą potwierdzili jednak informację, że chińskie przedsiębiorstwa mają silną pozycję negocjacyjną, jeśli chodzi o zapewnienie sobie dostępu do surowców, oraz że skuteczność egzek­ wowania wspomnianego zakazu nie jest jeszcze przesą­ dzona. Producenci unijni potwierdzili, że po wprowa­ dzeniu zakazu wywozu kłód z Gabonu spadła podaż drewna okoumé i wzrosły ceny, a w wyniku nowej sytuacji najbardziej ucierpieli producenci posiadający zakład łuszczenia drewna okoumé w Unii.


(71)

W każdym razie zakaz ma zastosowanie co do zasady do całego wywozu, tj. również wywozu do ChRL. Nowa sytuacja prawna w Gabonie nie wydaje się zatem wpływać na analizę bieżącego przeglądu wygaśnięcia.

(67)

2. Wniosek w sprawie prawdopodobnego ponow­ nego wystąpienia szkody

(72)

Pozostałe kwestie: dostęp do surowców w Gabonie

(68)

Okoumé jest drzewem tropikalnym rosnącym głównie w Gabonie oraz w mniejszym zakresie w Gwinei Równi­

W oparciu o powyższą analizę stwierdza się, że wygaś­ nięcie środków prawdopodobnie spowodowałoby ponowne wystąpienie szkody dla przemysłu unijnego wywołanej przywozem po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem z ChRL.

L 28/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2011

G. PRZEGLĄD OKRESOWY OGRANICZONY DO ASPEKTÓW ZWIĄZANYCH ZE SZKODĄ W KONTEKŚCIE DECYZJI FRANCUSKIEJ CONSEIL DE LA CONCURRENCE

(73)

Jak wspomniano w motywie 4, w wyniku postępowania sądowego w sprawie antykonkurencyjnego zachowania kilku producentów francuskich uznano za stosowne wszczęcie przeglądu okresowego z urzędu w celu ponownego zbadania sytuacji przemysłu unijnego pod względem szkody, w szczególności w porównaniu z sytuacją panującą w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym.

(74)

W wyniku wyżej wspomnianego postępowania sądowego francuska Conseil de la Concurrence ukarała grzywną sześciu francuskich producentów sklejki za antykonku­ rencyjne zachowanie (tj. stosowanie tych samych cenników i jednoczesne podwyższanie cen) w okresie od listopada 1995 r. do maja 2004 r. W orzeczeniu z dnia 29 września 2009 r. Cour d’Appel de Paris potwierdził decyzję Conseil de la Concurrence, ograni­ czając jednocześnie kwotę nałożonych grzywien.

(75)

Analiza szkody w dochodzeniu pierwotnym obejmowała próbę pięciu europejskich producentów: trzech francu­ skich, jednego włoskiego i jednego portugalskiego. Wobec dwóch z trzech producentów francuskich zasto­ sowano karę grzywny wspomnianą powyżej. W celu zbadania ewentualnego wpływu wyżej opisanego anty­ konkurencyjnego zachowania na analizę szkody porów­ nano najpierw średnie ceny sprzedaży każdego przedsię­ biorstwa z pierwotnej próby. Stwierdzono, że dwóch francuskich producentów ukaranych później grzywną miało rzeczywiście wyższe średnie ceny jednostkowe sprzedaży niż pozostałe trzy przedsiębiorstwa objęte próbą. Tę różnicę w cenach można częściowo wyjaśnić ustaleniami dochodzenia pierwotnego, tj. różnym asorty­ mentem produktów tych producentów. Z bardziej szcze­ gółowego porównania wynika jednak, że jednostkowe ceny sprzedaży dwóch francuskich producentów w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym były także wyższe zarówno dla jednolitej (o 7–30 %), jak i dla licowanej sklejki z drewna okoumé (o 3–19 %).

zmieniłyby się znacząco bez danych francuskich przed­ siębiorstw ukaranych grzywną. W okresie badanym w dochodzeniu pierwotnym rentowność przedsiębiorstw objętych próbą spadła z 3,5 % do – 8,9 %. Gdyby wyklu­ czono z próby francuskich producentów ukaranych grzywną rentowność spadłaby z 3,1 % do – 6,5 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.