Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 15

Zwrot z inwestycji przedsiębiorstw objętych próbą spadł z 15,6 % do – 27,5 %; bez francuskich produ­ centów ukaranych grzywną spadłby on z 19,3 % do – 38,9 %. Poziom inwestycji przedsiębiorstw objętych próbą spadł o 80 %; bez francuskich producentów ukara­ nych grzywną spadłby o 86 %. Przepływy środków pieniężnych producentów objętych próbą zmniejszyły się z 7,6 mln EUR do 59 000 EUR; bez francuskich producentów ukaranych grzywną zmniejszyłyby się z 1,5 mln EUR do -69 000 EUR. Biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne dotyczące przemysłu unijnego jako całości, gdyby pominięto dane francuskich produ­ centów ukaranych grzywną, obraz sytuacji byłby dokład­ niejszy. W okresie badanym w dochodzeniu pierwotnym produkcja przemysłu unijnego spadła o 10 %; bez ukara­ nych grzywną francuskich producentów spadłaby o 1 %. Zatrudnienie w przemyśle unijnym spadło o 9 %; bez francuskich producentów ukaranych grzywną pozosta­ łoby na tym samym poziomie. Wartość sprzedaży prze­ mysłu unijnego spadła o 7 %; bez francuskich produ­ centów ukaranych grzywną wzrosłaby o 5 %. Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego spadła o 10 %; bez fran­ cuskich producentów ukaranych grzywną wzrosłaby o 1 %.


(78)

A zatem, mimo iż obraz sytuacji dotyczącej szkody byłby dokładniejszy po wykluczeniu francuskich przedsię­ biorstw ukaranych grzywną, dochodzenie pierwotne nadal wskazywałoby na występowanie istotnej szkody. Wynika to w szczególności z tzw. wskaźników mikro­ ekonomicznych.

(79)

(76)

Następnym krokiem było zatem usunięcie danych dwóch francuskich przedsiębiorstw ukaranych grzywną z obliczeń szkody i zbadanie sytuacji w zakresie szkody w pierwotnym przypadku na podstawie danych z pozostałych trzech przedsiębiorstw objętych próbą. Ponieważ wskaźniki makroekonomiczne (produkcja, wydajność, sprzedaż, udział w rynku, zatrudnienie i wzrost) opierały się na informacjach przedstawionych przez dziesięciu producentów unijnych, dane pozostałych francuskich przedsiębiorstw ukaranych grzywną również usunięto z tych obliczeń.

Zbadano również, czy antykonkurencyjne zachowanie francuskich producentów mogło mieć potencjalny wpływ na obraz sytuacji w zakresie szkody analizowany w ramach obecnego przeglądu. Po pierwsze, ponieważ kartel zakończył działalność w 2004 r., antykonkuren­ cyjne działania nie mogły już wpływać na żaden ze wskaźników. Zbadano zatem, czy wpływ na analizę szkody mógł zaistnieć pośrednio, tzn. poprzez koszt grzywien. Ustalono, że żaden z dwóch francuskich producentów objętych próbą nie włączył kwoty grzywny do obliczeń rentowności. Ustalono zatem, że minione antykonkurencyjne praktyki i nałożone grzywny nie miały wpływu na obecną analizę szkody.

(80)

(77)

Stwierdzono, że ustalenia z dochodzenia pierwotnego dotyczące tzw. wskaźników mikroekonomicznych nie

W oparciu o powyższą analizę stwierdza się, że antykon­ kurencyjne zachowanie francuskich producentów nie wpłynęło na sytuację przemysłu unijnego pod względem szkody, w szczególności w porównaniu z sytuacją panu­ jącą w okresie objętym dochodzeniem pierwotnym. Należy zatem zakończyć częściowy przegląd okresowy.

2.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/11

H. INTERES UNII

(81)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy istnieją szczególnie ważne wskazania prze­ mawiające za tym, by nie utrzymywać obecnych środków antydumpingowych. Interes Unii określono na podstawie analizy wszystkich zaangażowanych interesów. Wszystkie zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(87)

dzeń nie zostało jednak poparte dowodami. Biorąc pod uwagę brak dowodów świadczących o tym, że obowią­ zujące obecnie środki antydumpingowe miały istotny wpływ na działalność importerów, stwierdza się, że utrzymanie środków nie będzie miało istotnego wpływu na importerów unijnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.