Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 15

3. Interes użytkowników w Unii Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzy­ mano od trzech użytkowników z Włoch, Grecji i Francji. Zważywszy, że żaden z nich nie kupował produktu obję­ tego postępowaniem z ChRL oraz wobec braku dalszych dowodów wskazujących, że obecnie obowiązujące środki antydumpingowe miały istotny wpływ na użytkowników, można stwierdzić, że utrzymanie środków nie miałoby istotnego negatywnego wpływu na użytkowników w Unii.

(82)


Należy przypomnieć, że w poprzednich dochodzeniach wprowadzenie środków nie zostało uznane za działanie wbrew interesom Unii. Ponadto fakt, że obecne docho­ dzenie jest przeglądem, a więc analizą sytuacji, w której środki antydumpingowe są już stosowane, umożliwia ocenę ewentualnego negatywnego wpływu aktualnie obowiązujących środków antydumpingowych na zainte­ resowane strony.

(83)

Na tej podstawie zbadano, czy pomimo wniosku w sprawie prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponow­ nego wystąpienia dumpingu wyrządzającego szkodę, istnieją szczególnie ważne wskazania mogące prowadzić do wniosku, że utrzymanie środków w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Unii.

4. Wnioski dotyczące interesu Unii

(88)

Uznaje się zatem, że jeśli chodzi o interes Unii nie ma istotnych powodów przemawiających przeciwko utrzy­ maniu obowiązujących środków.

I. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE 1. Interes przemysłu unijnego i innych produ­ centów unijnych

(84) (89)

Utrzymanie środków antydumpingowych wobec przy­ wozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, zwięk­ szyłoby szanse przemysłu unijnego na osiągnięcie rozsądnego poziomu rentowności, gdyż pomogłoby uniknąć wyparcia przemysłu unijnego z rynku przez znaczne ilości przywozu po cenach dumpingowych z ChRL. Rzeczywiście istnieje wyraźne prawdopodobień­ stwo dumpingu wyrządzającego szkodę, dokonywanego w znacznych ilościach, któremu przemysł unijny mógłby nie sprostać. W związku z powyższym przemysł unijny nadal korzystałby z utrzymania obecnych środków anty­ dumpingowych.

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się zalecić utrzymanie obowiązujących środków.

Przedsiębiorstwo

Stawka należności celnej %

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd Zhejiang Deren Bamboo-Wood Techno­ logies Co., Ltd Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

9,6 23,5 6,5 17 66,7

(85)

W konsekwencji stwierdza się, iż utrzymanie środków antydumpingowych wobec ChRL zdecydowanie leżałoby w interesie przemysłu unijnego i innych producentów unijnych.

(90)

Wszystkie inne przedsiębiorstwa

2. Interes niepowiązanych importerów w Unii

(86)

W dochodzeniu współpracowało dwóch niepowiązanych importerów unijnych. Obaj sprzeciwili się utrzymaniu środków i twierdzili, że środki są nieskuteczne, a produkty chińskie ze względu na różnice w jakości są nieporównywalne z produktami podobnymi wytwa­ rzanymi przez przemysł unijny; wyrazili również wątpli­ wości co do konkurencyjności unijnego przemysłu produkcji sklejki z drewna okoumé. Żadne z tych stwier­

Wyznaczono również termin, w którym strony mogłyby przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych infor­ macji. Przedstawione uwagi i komentarze, o ile były uzasadnione, zostały należycie uwzględnione.

(91)

Z powyższych ustaleń wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego środki antydumpin­ gowe wprowadzone względem przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z ChRL powinny zostać utrzymane.

L 28/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2011

(92)

Indywidualne stawki cła antydumpingowego w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw, okre­ ślone w niniejszym rozporządzeniu, mają zastosowanie wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowa­ niem wytwarzanego przez te przedsiębiorstwa, a więc określone wymienione podmioty prawne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.