Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 15

(4) Dz.U. C 270 z 11.11.2009, s. 24.

L 28/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2011

(7)

Badanie tendencji istotnych z punktu widzenia oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystą­ pienia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do zakończenia ODP („okres badany”). 3.2. Strony, których dotyczy niniejsze dochodzenie

biorstwa objęte próbą zaprzestały współpracy po zakoń­ czeniu etapu doboru próby. Ponieważ trzy przedsiębior­ stwa, które przedstawiły odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, nadal reprezentowały około 30 % sprzedaży dokonywanej przez wszystkich producentów unijnych dla niepowiązanych klientów w Unii w ODP, uznano, że próba jest nadal reprezentatywna.


(14)

(8)

Komisja oficjalnie powiadomiła znanych producentów unijnych, producentów eksportujących z ChRL, zaintere­ sowanych użytkowników i importerów oraz władze ChRL o wszczęciu przeglądów. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedsta­ wienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłu­ chane, uzyskały taką możliwość.

(9)

Komisja przesłała również minikwestionariusz do pięciu producentów niewłączonych do próby, z których dwóch zaprzestało współpracy, oraz do dwóch innych znanych producentów w celu uzyskania informacji o wskaźnikach ekonomicznych odnoszących się do większej liczby producentów unijnych. Siedmiu producentów przedsta­ wiło odpowiedzi na pytania zawarte w minikwestionariuszu. 5. Weryfikacja otrzymanych informacji

(15)

4. Kontrola wyrywkowa

(10)

Ze względu na dużą liczbę unijnych producentów, importerów i producentów eksportujących w ChRL, za właściwe uznano zbadanie, zgodnie z art. 17 rozporzą­ dzenia podstawowego, czy należy przeprowadzić kontrolę wyrywkową. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyryw­ kowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wymienione powyżej strony wezwano do zgłoszenia się w ciągu 15 dni od wszczęcia przeglądu i do przedstawienia Komisji informacji okre­ ślonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Tylko jeden chiński producent eksportujący zgłosił się w podanym terminie i przedstawił wymagane informacje. Postanowiono zatem, że kontrola wyrywkowa chińskich producentów eksportujących nie jest konieczna. Do jedy­ nego współpracującego chińskiego producenta eksportu­ jącego wysłano kwestionariusz, producent ten jednak zaprzestał współpracy i nie przedstawił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Jak zatem wyjaś­ niono w motywie 20 oraz zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego ustalenia oparto na dostępnych faktach. Dziesięciu unijnych producentów przedstawiło wyma­ gane informacje w podanym terminie i wyraziło zgodę na włączenie ich do próby. Na podstawie informacji otrzymanych od współpracujących producentów unij­ nych Komisja dokonała doboru próby, włączając do niej pięciu unijnych producentów reprezentujących około 40 % sprzedaży dokonywanej przez wszystkich producentów unijnych dla niepowiązanych klientów w Unii w ODP oraz około 35 % produkcji wszystkich producentów unijnych w ODP. Próbę wybrano na podstawie największej reprezentatywnej wielkości sprze­ daży, jaką można było zbadać w dostępnym czasie, z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego produ­ centów unijnych. Komisja przesłała kwestionariusze do pięciu produ­ centów unijnych włączonych do próby. Dwa przedsię­

(16)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie infor­ macje, które uznała za niezbędne do określenia konty­ nuacji lub prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu i szkody oraz do określenia interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw: 5.1. Producenci unijni — GARNICA PLYWOOD S.A. (Hiszpania), — JEAN THÉBAULT SAS (Francja), — JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Francja). 5.2. Producenci w państwie analogicznym — EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Turcja). B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.