Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 15

(34)

(30)

Ustalony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, wynosi 34,2 %. 5. Prawdopodobne zmiany wielkości w przypadku uchylenia środków 5.1. Uwagi wstępne przywozu

Ponadto zarówno podczas obecnego przeglądu, jak i w trakcie pierwotnego dochodzenia ustalono, że sklejka produkowana z różnych gatunków drewna jest wytwa­ rzana przez te same przedsiębiorstwa z wykorzystaniem tego samego wyposażenia. Można zatem oczekiwać, że w przypadku nieobecności środków chińscy producenci skupiający się obecnie na produkcji innych, mniej opła­ calnych rodzajów sklejki w dużej mierze przestawią się na produkcję sklejki z drewna okoumé. Według chiń­ skich statystyk dotyczących wywozu chiński wywóz sklejki stanowił w ODP ponad 5 milionów m3, czyli około 17 razy tyle, ile wynosi wielkość unijnego rynku sklejki z drewna okoumé. Aby zatem znacząco zwięk­ szyć ilość sklejki z drewna okoumé przeznaczoną na wywóz wystarczy niewielka zmiana w asortymencie.


(31)

W nawiązaniu do analizy występowania dumpingu w ODP zbadano również prawdopodobieństwo konty­ nuacji dumpingu. Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących przedstawione poniżej wnioski dotyczące wielkości przywozu oraz wolnych mocy produkcyjnych opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, tj. statystykach handlowych i oświadczeniach zaintereso­ wanych stron. 5.2. Wielkość przywozu

5.4. Wielkość i cena przywozu z ChRL do Unii i państw trzecich

(35)

(32)

Według statystyk handlowych Eurostatu rzeczywisty przywóz sklejki z drewna okoumé z ChRL do Unii znacząco spadł od okresu objętego dochodzeniem pier­ wotnym, lecz chińscy producenci zdołali utrzymać się na rynku Unii, zajmując w ODP 4,7 % udziału w rynku. 5.3. Moce produkcyjne, wolne moce produkcyjne

(36)

Według chińskich danych dotyczących wywozu w 2009 r. do Unii trafiała jedynie niewielka część (około 5 %) chińskiego wywozu sklejki z drewna drzew tropikalnych. W porównaniu z cenami na innych rynkach sprzedaży tej dokonywano po stosunkowo wysokich cenach. Jest zatem prawdopodobne, że w przypadku uchylenia środków większa część chiń­ skiego wywozu sklejki z drewna okoumé skierowana zostałaby do Unii.

5.5. Wnioski dotyczące dumpingu

prawdopodobieństwa

kontynuacji

(33)

Wobec braku współpracy ze strony chińskich produ­ centów eksportujących sklejki z drewna okoumé zbadano sytuację chińskiego przemysłu sklejkowego jako całości (produkcja sklejki ze wszystkich rodzajów drewna). Jak wskazano w motywie 89 rozporządzenia Komisji (WE) nr 988/2004 (1) nakładającego tymczasowe cła antydum­ pingowe w toku pierwotnego dochodzenia producenci sklejki mogą produkować i produkują sklejkę z różnych gatunków drewna przy użyciu tego samego wyposażenia. Wnioskodawca przedstawił kalkulację wiel­ kości produkcji sklejki z drewna okoumé w ChRL w oparciu o liczbę kłód okoumé dostępnych na chińskim rynku, którą oceniono na około 900 000 m3 w ODP. Wnioskodawca oszacował również, że około 85 % lub 765 000 m3 wykorzystywane jest do produkcji sklejki. Rzeczywistą produkcję sklejki z drewna okoumé trudno

Z dochodzenia wynika, że produkt objęty postępowa­ niem jest nadal sprzedawany na rynku unijnym po cenach dumpingowych oraz w ilościach, których nie można uznać za mało znaczące. Ponadto z dostępnych informacji wynika, że produkcja w ChRL jest bardzo duża i że wielkość wywozu do Unii jest obecnie ograni­ czona ze względu na obowiązujące środki. W związku z powyższym można oczekiwać, że sklejka z drewna okoumé wywożona obecnie do innych państw po niższych cenach zostanie skierowana na rynek unijny w przypadku uchylenia środków. Ponadto oczekuje się, że w przypadku wygaśnięcia środków chińscy producenci zwiększą produkcję sklejki z drewna okoumé, gdyż unijny rynek tego produktu jest stosunkowo lukratywny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.