Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 15

(37)

(1) Dz.U. L 181 z 18.5.2004, s. 5.

W świetle powyższych ustaleń stwierdza się zatem, że w przypadku wygaśnięcia obecnych środków antydum­ pingowych istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu.

2.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/5

D. DEFINICJA PRZEMYSŁU UNIJNEGO

(38)

W Unii produkt podobny jest wytwarzany przez szes­ nastu producentów na Cyprze, we Francji, w Grecji, Hisz­ panii, Portugalii i we Włoszech. Łączną produkcję unijną szacuje się na 235 000 m3. Producenci unijni, których produkcja stanowi całość produkcji unijnej, stanowią przemysł unijny w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporzą­ dzenia podstawowego. W okresie badanym w dochodzeniu pierwotnym rynek unijny obejmował 15 państw członkowskich. Ponieważ jednak produkcja sklejki z drewna okoumé w 12 nowych państwach członkowskich UE jest dość niewielka, porównanie między obecnym a pierwotnym dochodzeniem nie stra­ ciło na znaczeniu. Jak wspomniano w motywie 10, szczegółowemu badaniu poddano próbę obejmującą trzech producentów, repre­ zentujących około 30 % sprzedaży unijnej dokonywanej przez wszystkich producentów unijnych dla niepowiąza­ nych klientów w ODP oraz około 26 % produkcji wszystkich producentów unijnych w ODP. Próba składała się z następujących przedsiębiorstw: — GARNICA PLYWOOD S.A. (Hiszpania), — JEAN THÉBAULT SAS (Francja), — JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Francja). E. SYTUACJA NA RYNKU UNIJNYM 1. Konsumpcja w Unii


2. Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z ChRL

(42)

Rzeczywisty przywóz produktu objętego postępowaniem do Unii spadł z 83 606 m3 w okresie objętym docho­ dzeniem pierwotnym do 23 531 m3 w 2006 r. Następnie, w latach 2006–2008, przywóz wzrósł o ponad 20 %, po czym między 2008 r. a ODP gwał­ townie spadł, osiągając 54 % poziomu z 2006 r.

Przywóz (m3)

2006

2007

2008

ODP

ChRL Indeks (2006 = 100)

Źródło: Eurostat

23 531 100

37 023 157

28 493 121

12 620 54

(39)

(43)

Odpowiadający powyższym wartościom udział w rynku wzrósł w latach 2006–2007 o 3,4 punktu procento­ wego. Następnie, w latach 2007–2008, udział ten zmniejszył się o 1,3 punktu procentowego, po czym spadł jeszcze o 4,1 punktu procentowego między 2008 r. a ODP. Ogólnie rzecz biorąc, udział przywozu z Chin do Unii w rynku zmniejszył się w badanym okresie o 2 punkty procentowe.

Udział w rynku

2006

2007

2008

ODP

ChRL

6,3 %

9,7 %

8,4 %

4,3 %

(40)

Unijną konsumpcję sklejki z drewna okoumé oszaco­ wano w oparciu o wielkość sprzedaży przemysłu unij­ nego i innych producentów unijnych na rynku UE oraz wielkość przywozu z państw trzecich do Unii na podstawie danych Eurostatu. Łącznie między okresem objętym dochodzeniem pierwo­ tnym a okresem objętym obecnym dochodzeniem prze­ glądowym konsumpcja w Unii spadła o 35 %. W okresie badanym, którego dotyczy obecny przegląd, konsumpcja w Unii spadła o 22 %. Ogólnie tłumaczone jest to tym, że sklejkę z drewna okoumé do pewnego stopnia zastą­ piono innymi gatunkami drewna drzew tropikalnych, takimi jak czerwonego kanarecznika, bankirai czy meranti. W 2008 r. oraz w ODP kryzys gospodarczy wynikające z niego ograniczenie pewnych rodzajów dzia­ łalności przemysłowej przyczyniły się do tendencji spad­ kowej w odniesieniu do popytu na sklejkę z drewna okoumé w Unii.

2006 2007 2008 ODP

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, wniosek o dokonanie przeglądu i dane Eurostatu

(44)

(41)

Średnie ceny przywozu produktu objętego postępowa­ niem z ChRL wzrosły między 2006 r. a ODP o 32 %. Dokładniej ujmując, w latach 2006–2007 ceny te wzrosły o 22 %, następnie w latach 2007–2008 o 3 punkty procentowe oraz o kolejne 7 punktów procento­ wych między 2008 r. a ODP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.