Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 14

Strona 1 z 2
L 28/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2011

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restryk­ cyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

2 ust. 3 tego rozporządzenia. Dokonując tego przeglądu, Rada uwzględniła uwagi przedłożone jej przez zaintere­ sowanych.

(5)

12 lipca 2010 r. Rada przyjęła rozporządzenie wyko­ nawcze (UE) nr 610/2010 wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 (2), ustanawiając uaktualniony wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001. Rada przekazała wszystkim osobom, grupom i podmiotom, o ile było to możliwe w praktyce, uzasad­ nienie wymienienia ich w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 610/2010. W przypadku jednej z grup zmienione uzasadnienie zostało przekazane w listopadzie 2010 r. W zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (3) Rada poinformowała osoby, grupy i podmioty wymienione w wykazie zamiesz­ czonym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 610/2010, że postanowiła pozostawić je w wykazie. Rada poinformowała również osoby, grupy i podmioty, których to dotyczy, że możliwe jest zwrócenie się do Rady o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie, o ile taka informacja nie została im wcześniej przekazana. W przypadku pięciu grup zmienione uzasadnienie zostało udostępnione w listopadzie 2010 r. (4). Rada dokonała pełnego przeglądu wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą­ dzenie (WE) nr 2580/2001, wymaganego na mocy art.

(6)

Z zastrzeżeniem wyniku odwołania złożonego w sprawie T-348/07 Rada stwierdziła, że osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, że właściwy organ podjął w stosunku do nich decyzję w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska oraz że w związku z tym powinny one nadal podlegać szczególnym środkom restrykcyjnym przewi­ dzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001. Z uwagi na odwołanie złożone w sprawie T-348/07 Rada uznała, że decyzja Rady 2010/386/WPZiB (5) nie powinna zostać uchylona w odniesieniu do jednej z grup. Przegląd dotyczący tej grupy jest w toku. Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą­ dzenie (WE) nr 2580/2001, Artykuł 1

(2)

(7)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Wykaz przewidziany w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Uchyla się rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 610/2010 w zakresie, w jakim nie dotyczy ono grupy, o której mowa w pkt 25 części 2 załącznika do niego. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 1 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.