Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 17

Strona 1 z 10
2.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/17

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1, uwzględniając decyzję Rady 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1) zmienioną decyzją Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (2),


(6)

Procedura zmiany wykazów znajdujących się w załącznikach I i IA do niniejszego rozporządzenia powinna obejmować powiadomienie wskazanych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów o powodach umieszczenia ich w tych wykazach, tak by miały możliwość zgłoszenia uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i poinformować o tym osobę, podmiot lub organ, których to dotyczy. Na potrzeby wprowadzania w życie niniejszego rozpo­ rządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawa w Unii, nazwiska i nazwy oraz inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których fundusze i zasoby gospo­ darcze mają zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiado­ mości publicznej. Każde przetwarzanie danych osobo­ wych powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze­ pływie takich danych (3) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycz­ nych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (4). W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmieniona decyzja Rady 2010/639/WPZiB przewiduje zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych między innymi osób odpowiedzialnych za łamanie międzynaro­ dowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi w dniu 19 grudnia 2010 r., prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, a także związanych z nimi osób fizycz­ nych lub prawnych, podmiotów lub organów. Środki te objęte są zakresem stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdro­ żenia niezbędne jest działanie regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności, aby zapewnić jednolite stoso­ wanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawo­ wych i respektuje zasady określone w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami. Uprawnienia do zmiany wykazów znajdujących się w załącznikach I i IA do niniejszego rozporządzenia powinny być wykonywane przez Radę w związku z konkretnym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanym sytuacją na Białorusi oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmiany i przeglądu załącznika do decyzji 2011/69/WPZiB.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 40 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

 • Dz. U. L28 - 1 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.