Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2011-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 40

Strona 1 z 11
L 28/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2011

DECYZJE

DECYZJA RADY 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ograniczających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, W decyzji Rady 2010/639/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) naruszenie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 grudnia 2010 r. oraz za prześladowanie społeczeń­ stwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, a także osób z nimi powiązanych, według wykazu z załącznika IIIA.”; 2) art. 2 otrzymuje brzmienie:


(2)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 października 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/639/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1).

W związku ze sfałszowaniem wyborów prezydenckich przeprowadzonych 19 grudnia 2010 r. oraz brutalnym prześladowaniem opozycji, społeczeństwa obywatel­ skiego i przedstawicieli niezależnych środków masowego przekazu na Białorusi należy zakończyć obowiązywanie zawieszenia ograniczeń podróżowania w stosunku do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) i c) decyzji 2010/639/WPZiB.

„Artykuł 2 1. Zamraża się wszelkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób odpowiedzialnych: a) za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 marca 2006 r. i za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, oraz związa­ nych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, według wykazu z załącznika IV; b) za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 grudnia 2010 r. i za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, oraz związa­ nych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, według wykazu z załącznika IIIA. 2. Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych osobom wymienionym w załącznikach IIIA lub IV ani na ich rzecz.”; 3) art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku IIIA lub IV oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do opłacenia żywności, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i leczenia, podatków, składek ubezpieczenio­ wych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej,”;

(3)

Ponadto osoby odpowiedzialne za sfałszowanie wyborów i prześladowanie opozycji powinny zostać objęte środ­ kami ograniczającymi.

(4)

Należy ponadto zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób znajdujących się w wykazach zawartych w załącznikach I, II, III i IV do decyzji 2010/639/WPZiB.

(5)

Rada będzie regularnie analizować sytuację na Białorusi i dokonywać oceny wszelkich postępów, jakie władze Białorusi ewentualnie poczynią na rzecz poszanowania wartości demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności słowa i mediów, wolności gromadzenia się i wolności politycz­ nego zrzeszania się, a także praworządności.

(6)

Należy odpowiednio zmienić decyzję 2010/639/WE,

(1) Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 18.

2.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/41

4) art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Art. 2 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatko­ wych narosłych na zamrożonych rachunkach w postaci: a) odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed datą objęcia tych rachunków przepisami wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB lub niniejszej decyzji i pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności podlegają nadal art. 2 ust. 1 lit. a ) i b) niniejszej decyzji.”; 5) art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 28 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 62 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L28 - 60 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 57 z 20112.2.2011

  Decyzja Rady 2011/70/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L28 - 36 z 20112.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L28 - 32 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L28 - 17 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L28 - 14 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010

 • Dz. U. L28 - 1 z 20112.2.2011

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.