Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Data ogłoszenia:2011-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 1

Strona 1 z 2
3.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

KOMISJA EUROPEJSKA,

łowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego UE ds. zdrowia pszczół.


(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 32 ust. 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem odpowiednio zmienić część II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 określa ogólne zadania i obowiązki laboratoriów referencyjnych UE ds. żywności i pasz oraz laboratoriów referencyjnych ds. zdrowia zwierząt, a także dotyczące ich wymogi. Labo­ ratoria referencyjne UE ds. zdrowia zwierząt i żywych zwierząt zostały wymienione w części II załącznika VII do tego rozporządzenia. Laboratorium, które pomyślnie przeszło procedurę selekcji, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimenta­ tion, de l’environnement et du travail (ANSES), wraz ze swoim laboratorium badawczym ds. chorób pszczół, Sophia-Antipolis Laboratory, z siedzibą w Francji, należy zatem wyznaczyć na laboratorium referencyjne UE ds. chorób pszczół na okres pięciu lat od dnia 1 kwietnia 2011 r. Oprócz ogólnych funkcji i obowiązków określonych w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 na poziomie unijnym należy wykonywać niektóre szczegó­ łowe obowiązki i zadania związane z cechami czynników mogących wpływać na zdrowie pszczół, w celu zapew­ nienia zwiększonej koordynacji. W niniejszym rozporzą­ dzeniu należy zatem ustanowić te dodatkowe szczegó­

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environ­ nement et du travail (ANSES), wraz z jej laboratorium badawczym ds. zdrowia pszczół, Sophia-Antipolis Laboratory, z siedzibą we Francji, zostaje niniejszym wyznaczona na laboratorium referen­ cyjne UE ds. chorób pszczół na okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2016 r. Niektóre obowiązki i zadania tego laboratorium zostają okre­ ślone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W rozdziale II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18. Laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail Sophia-Antipolis Laboratory Les Templiers 105 route des Chappes BP 111 06902 Sophia-Antipolis Francja.”.

L 29/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2011

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

3.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/3

ZAŁĄCZNIK Niektóre obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego UE ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 36 z 20113.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

 • Dz. U. L29 - 34 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

 • Dz. U. L29 - 33 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477)

 • Dz. U. L29 - 32 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 447)

 • Dz. U. L29 - 30 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.