Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

Data ogłoszenia:2011-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 30

L 29/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2011

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2011/73/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

stwierdził, że ekstrakt z grzybni Lentinula edodes jest bezpieczny pod warunkiem przestrzegania zapropono­ wanych warunków stosowania i poziomów spożycia. Na podstawie oceny naukowej ustalono, że ekstrakt z grzybni Lentinula edodes spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(8)

W dniu 19 grudnia 2007 r. przedsiębiorstwo GlycaNova Norge AS zwróciło się do właściwych organów Zjedno­ czonego Królestwa z wnioskiem o zezwolenie na wpro­ wadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni twardziaka jadal­ nego (grzyb shiitake, Lentinula edodes, wcześniej Lentinus edodes) jako nowego składnika żywności. W dniu 3 listopada 2008 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Zjednoczonym Królestwie wydał sprawoz­ danie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że stosowanie ekstraktu z grzybni Lentinula edodes w charakterze składnika żywności jest dopusz­ czalne. W dniu 7 stycznia 2009 r. Komisja przekazała sprawoz­ danie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszono uzasad­ niony sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu danego produktu, zgodnie z przepisami tego artykułu. W związku z tym w dniu 24 września 2009 r. skonsul­ towano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W dniu 9 lipca 2010 r. EFSA (Panel ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii) w swojej „Opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa »ekstraktu z Lentinula edodes« jako nowego składnika żywności” (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ekstrakt z grzybni Lentinula edodes zgodny ze specyfikacją w załączniku I może być wprowadzany do obrotu w Unii jako nowy składnik żywności w odniesieniu do zastosowań wymienionych w załączniku II. Artykuł 2 Ekstrakt z grzybni Lentinula edodes dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją jest oznaczany na etykiecie środka spożyw­ czego, w którego skład wchodzi, jako „ekstrakt z grzyba Lenti­ nula edodes” lub „ekstrakt z grzyba shiitake”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do GlycaNova Norge AS, Oraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad, Norwegia.

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(6)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. (2) Dziennik EFSA 2010; 8(7): 1685.

3.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/31

ZAŁĄCZNIK I Specyfikacje dotyczące ekstraktu z grzybni Lentinula edodes Opis: Nowy składnik żywności ma postać sterylnego wodnego ekstraktu otrzymywanego z grzybni Lentinula edodes uprawia­ nego metodą fermentacji wgłębnej. Jest to jasnobrązowy, lekko mętny płyn. Lentinan jest β-(1-3) β-(1-6)-D-glukanem o masie cząsteczkowej około 5 × 105 daltonów i stopniu rozgałęzienia 2/5; ma on strukturę trzeciorzędową (potrójnej helisy).

Skład ekstraktu z grzybni Lentinula edodes

Wilgotność Sucha masa Wolna glukoza Całkowita zawartość białek (*) Składniki zawierające azot (**) Lentinan

(*) Metoda Bradforda. (**) Metoda Kjeldahla.

98 % 2% mniej niż 20 mg/ml mniej niż 0,1 mg/ml mniej niż 10 mg/ml 0,8 – 1,2 mg/ml

ZAŁĄCZNIK II Zastosowania ekstraktu z grzybni Lentinula edodes

Grupa zastosowań Maksymalny poziom ekstraktu z grzybni Lentinula edodes

Pieczywo Napoje bezalkoholowe Suche gotowe dania Żywność na bazie jogurtu Suplementy żywnościowe 2002/46/WE (1)) (określone w dyrektywie

2 mL/100 g 0,5 mL/100 mL 2,5 mL na posiłek 1,5 mL/100 mL 2,5 mL w dawce dziennej

(1) Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 36 z 20113.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

 • Dz. U. L29 - 34 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

 • Dz. U. L29 - 33 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477)

 • Dz. U. L29 - 32 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 447)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (1)

 • Dz. U. L29 - 1 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.