Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477)

Data ogłoszenia:2011-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 33

3.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477) (2011/75/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

Należy zatem 2003/249/WE.


odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(7)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2003/249/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 akapit drugi decyzji 2003/249/WE otrzymuje brzmienie: „Upoważnienie do wprowadzania odstępstw określonych w akapicie pierwszym (zwane dalej »upoważnieniem«) podlega, poza warunkami ustanowionymi w załącznikach I, II i IV do dyrektywy 2000/29/WE, warunkom przewi­ dzianym w załączniku do niniejszej decyzji, oraz ma zasto­ sowanie jedynie do roślin, które zostały wprowadzone do Unii w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku.”; 2) dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Artykuł 3a Niniejsza decyzja wygasa z dniem 30 września 2020 r.”.; 3) skreśla się pkt 1 lit. c) tiret drugie załącznika. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE rośliny truskawki (Fragaria L.), przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z państw pozaeuropejskich, innych niż państwa basenu Morza Śródziemnego, Australia, Nowa Zelandia, Kanada i kontynentalne stany Stanów Zjedno­ czonych Ameryki, nie mogą zasadniczo być wprowa­ dzane do Unii. Wspomniana dyrektywa zezwala jednak na wprowadzanie odstępstw od tej zasady, pod warun­ kiem ustalenia, że nie zachodzi ryzyko rozprzestrzeniania organizmów szkodliwych. Decyzją Komisji 2003/249/WE (2) upoważniono państwa członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy 2000/29/WE, aby umożliwić przywóz roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile. Okoliczności uzasadniające upoważnienie przewidziane w decyzji 2003/249/WE pozostają aktualne i nie ma nowych informacji stanowiących podstawę do dokonania przeglądu szczególnych warunków. Dyrektywą Komisji 2008/64/WE (3) usunięto Colletotri­ chum acutatum Simmonds z lit. c) sekcji II części A załącznika II do dyrektywy 2000/29/WE. Organizm ten nie powinien zatem dłużej figurować w załączniku do decyzji 2003/249/WE. Na podstawie doświadczenia ze stosowania decyzji 2003/249/WE należy przedłużyć okres ważności tego upoważnienia o dziesięć lat.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 93 z 10.4.2003, s. 32. (3) Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 31.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 36 z 20113.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

 • Dz. U. L29 - 34 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

 • Dz. U. L29 - 32 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 447)

 • Dz. U. L29 - 30 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (1)

 • Dz. U. L29 - 1 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.