Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

Data ogłoszenia:2011-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 36

Strona 1 z 13
L 29/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2011

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1) UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,


dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwięk­ szenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospo­ darki realnej (zdarzenie nr 516522). (8) 2. Cel środka pomocy Władze norweskie wyjaśniły, że panuje niepewność co do dalszego rozwoju norweskiej gospodarki oraz zmian w działalności banków i ich polityce kredytowej. Istnieje silna współzależność między gospodarką realną a systemem finan­ sowym. Pragnienie zmniejszenie ryzyka w obliczu rosnących strat może spowodować, że banki ograniczą udzielanie kredytów. Zaostrzenie warunków udzielania przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym kredytów pogłębiają skutki zmniejszenia popytu zewnętrznego dla norweskiej gospodarki, utrudniając tym samym działalność i inwestycje w gospodarce realnej oraz potęgując negatywne konsekwencje ogólnego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Władze norweskie wskazały, że przeprowadzone przez norweski bank centralny Norges Bank i Urząd Nadzoru Finan­ sowego (Kredittilsynet) badania dotyczące kredytowania wykazały znaczne zaostrzanie kryteriów kredytowych przez banki, zwłaszcza w odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorstw. Badania dowiodły także, że głównym problemem banków przy ocenianiu swojej polityki kredytowania są wskaźniki kapi­ tału. Norweskie banki są obecnie stabilne finansowo, ale by utrzymać dotychczasowy poziom przyznawania kredytów muszą wzmocnić swój kapitał podstawowy. W grudniu 2008 r. Norges Bank doradził rządowi norweskiemu podjęcie środków zmierzających do poprawy stabilności banku w celu zwiększenia kapitału dłużnego dla gospodarki realnej. Urząd Nadzoru Finansowego poparł to zalecenie. Władze norweskie wyjaśniły, że niektóre większe banki norwe­ skie mają stosunkowo niskie wskaźniki kapitału podstawowego i aby móc dalej udzielać kredytów dla gospodarki realnej, wymagają dokapitalizowania (9). Mniejsze banki o wysokich wskaźnikach kapitału mogą również potrzebować dodatkowego

(8) Zwany dalej „programem dokapitalizowania”. (9) Pod koniec 2008 r. w Norwegii było 121 banków oszczędnościo­ wych i 18 banków komercyjnych. Około 77 % banków norweskich miało wskaźniki kapitału podstawowego na poziomie powyżej 12 %. Były to jednak głównie mniejsze banki, reprezentujące jedynie około 11 % wszystkich aktywów bankowych. Z drugiej strony bardzo niewielka liczba banków miała kapitał podstawowy poniżej poziomu 7 %.

w sprawie utworzenia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24,

UWZGLĘDNIAJĄC art. 1 ust. 3 w części I oraz art. 4 ust. 3 w części II protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale (4), UWZGLĘDNIAJĄC wytyczne Urzędu dotyczące zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 porozumienia EOG (5), zaś w szczególności rozdział dotyczący dokapitalizowania instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mecha­ nizmy zabezpieczające przed nadmiernym zakłóceniem konku­ rencji (6), UWZGLĘDNIAJĄC decyzję nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o której mowa w art. 27 w części II protokołu 3 (7), A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA

I. FAKTY 1. Procedura Dnia 28 kwietnia 2009 r. władze norweskie zgłosiły zgodnie z art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 program przejściowego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 34 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

 • Dz. U. L29 - 33 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477)

 • Dz. U. L29 - 32 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 447)

 • Dz. U. L29 - 30 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (1)

 • Dz. U. L29 - 1 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.