Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (1)

Data ogłoszenia:2011-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 5

Strona 1 z 13
3.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 452/2008 ustanawia wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk europej­ skich z zakresu edukacji i uczenia się przez całe życie w trzech określonych dziedzinach w celu ich wdrożenia za pośrednictwem działań statystycznych. Konieczne jest wprowadzenie środków w celu realizacji poszczególnych działań statystycznych na rzecz tworzenia statystyk z zakresu systemów szkolenia i kształcenia, objętych dziedziną 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 452/2008. Przy tworzeniu i rozpowszechnianiu statystyk europej­ skich w dziedzinie systemów kształcenia i szkolenia krajowe i europejskie organy statystyczne powinny uwzględniać zasady zawarte w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, zatwierdzonym przez Komisję w jej zaleceniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nieza­ leżności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych (2). Środki wykonawcze dotyczące tworzenia statystyk z zakresu systemów kształcenia i szkolenia powinny uwzględniać potencjalne obciążenie dla instytucji oświa­ towych oraz poszczególnych osób, a także najnowsze porozumienie między Instytutem Statystycznym UNESCO (UIS), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisją (Eurostat) w sprawie pojęć, definicji, przetwarzania danych, częstotliwości i terminów przekazywania wyników. Porozumienie to obejmuje format przekazywania danych dotyczących systemów kształcenia zgodnie z najnowszą wersją szcze­ gółowych wytycznych w sprawie gromadzenia danych przez UNESCO/OECD/Eurostat.

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady wykonania rozpo­ rządzenia (WE) nr 452/2008 w odniesieniu do gromadzenia, przekazywania i przetwarzania danych statystycznych w dziedzinie 1 dotyczącej systemów kształcenia i szkolenia. Artykuł 2 Tematy i ich cechy Wybór i wyszczególnienie tematów ujętych w dziedzinie 1 dotyczącej systemów kształcenia i szkolenia oraz szczegółowy wykaz ich cech i podział określono w załączniku I. Artykuł 3 Okresy odniesienia i przekazywanie wyników 1. Dane dotyczące naboru uczniów/studentów/słuchaczy, uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę, kadry nauczycielskiej, nauki języków obcych i wielkości klas/wielkości grup studentów odnoszą się do roku szkolnego/akademickiego określonego na szczeblu krajowym (rok t). Roczne dane dotyczące naboru uczniów/studentów/słuchaczy, uczniów/ studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę, kadry nauczyciel­ skiej, nauki języków obcych i wielkości klas/wielkości grup studentów są przekazywane Komisji (Eurostatowi) corocznie do dnia 30 września w roku t+2. Pierwsze przekazanie danych we wrześniu 2012 r. odnosi się do roku szkolnego/akademic­ kiego 2010-2011 określonego na szczeblu krajowym. 2. Dane dotyczące absolwentów/świadectw i dyplomów odnoszą się do roku szkolnego/akademickiego określonego na szczeblu krajowym (rok t) lub do roku kalendarzowego (rok t+1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 36 z 20113.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

 • Dz. U. L29 - 34 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

 • Dz. U. L29 - 33 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477)

 • Dz. U. L29 - 32 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 447)

 • Dz. U. L29 - 30 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 1 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.