Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 3 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 4/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach obszaru VI; w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Data ogłoszenia:2011-01-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 3 POZ 1

6.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 4/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach obszaru VI; w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Wyczerpanie kwoty Kwotę połowową przyznaną na 2010 r. państwu członkow­ skiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku. Artykuł 2 Zakazy Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego, lub zare­ jestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemiesz­ czania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki. Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowanym na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (2), określono kwoty na rok 2010. Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zareje­ strowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2010 r. Należy zatem zakazać działalności w odniesieniu do wspomnianego stada, połowowej

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Lowri EVANS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1.

L 3/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.1.2011

ZAŁĄCZNIK

Nr Państwo członkowskie Stado Gatunek Obszar Data

53/T&Q Hiszpania POK/561214 czarniak (Pollachius virens) VI; wody UE I wody międzynarodowe obszaru Vb; wody UE I wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV 24.9.2010

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 3 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L3 - 7 z 20116.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Brazylię wpływających na przywóz wyrobów włókienniczych

  • Dz. U. L3 - 5 z 20116.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 6/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L3 - 3 z 20116.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 5/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.