Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 3 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Brazylię wpływających na przywóz wyrobów włókienniczych

Data ogłoszenia:2011-01-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 3 POZ 7

Strona 1 z 2
6.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/7

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Brazylię wpływających na przywóz wyrobów włókienniczych (2011/2/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: A. POSTĘPOWANIE


(1)

W sprawozdaniu stwierdzono, że brazylijski system nieautomatycznego licencjonowania przywozu stoso­ wany wraz z wymogiem ceny minimalnej stanowi złamanie:

W dniu 12 stycznia 1998 r. Febeltex (Fédération Belge du Textile – belgijska federacja branży włókienniczej) złożyła wniosek zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 3286/94. Skażący twierdzi, że sprzedaż wyrobów włókienniczych do Brazylii przez przedsiębiorstwa Wspólnoty Europej­ skiej napotyka szereg przeszkód w handlu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3286/94, do których należy system nieautomatycznego licencjonowania przywozu oraz sposób, w jaki system ten jest rozwijany, zwłaszcza poprzez obowiązujące zasady dokonywania płatności w przywozie oraz mini­ malne ceny importowe. Po konsultacjach z Komitetem Doradczym ustano­ wionym na mocy rozporządzenia (WE) nr 3286/94 Komisja zdecydowała, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie procedury badawczej w celu rozważenia stanu prawnego i faktycznego podniesionych kwestii, w następstwie czego w dniu 27 lutego 1998 r. wszczęto procedurę badawczą (2). B. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROCEDURY BADAW­

CZEJ

a) art. 1, 3 i 5 Porozumienia WTO w sprawie licencjo­ nowania przywozu, gdyż: a) jego stosowanie nie było neutralne; b) nie był zarządzany w uczciwy i sprawiedliwy sposób; c) nie wprowadzał ograniczeń zgodnych z przepisami WTO, jego zakres i czas nie były zatem ograniczone do wprowadzanych środków; oraz d) skutkował dodatkowo ograniczeniem handlu i zakłóceniami przywozu. Ponadto wykaz produktów podlegających nieautomatycznemu licencjonowaniu nie został opublikowany, a wnioski o licencje na przywóz po minimalnych cenach przez wiele miesięcy pozostawały bez odpowiedzi;

(2)

b) art. X.1 i X.3 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT (1994)), gdyż informacja o systemie nieautomatycznego licencjonowania przy­ wozu nie została podana do publicznej wiadomości, a system nie był zarządzany w sposób jednolity, bezstronny i racjonalny;

(3)

c) art. XI.1 GATT (1994), gdyż system cen minimalnych był ograniczeniem innym niż cła, podatki lub inne opłaty realizowane poprzez licencje na przywóz w odniesieniu do przywozu jakiegokolwiek produktu z obszaru każdej umawiającej się strony bez jakiego­ kolwiek uzasadnienia zgodnego z regułami WTO.

C. ZMIANY SYTUACJI PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPO­

WANIA WYJAŚNIAJĄCEGO (6)

(4)

Końcowe sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego zostało przekazane państwom członkowskim UE na posiedzeniu Komitetu Doradczego w dniu 9 listopada 1998 r.

W dniu 17 marca 1999 r. (3) Komisja podjęła decyzję o wszczęciu procedury rozstrzygania sporów przed WTO. W dniu 19 listopada 1999 r. przeprowadzono konsultacje z WTO. W czasie konsultacji Brazylia przy­ znała, że nie wypełniła wielu wynikających z WTO zobo­ wiązań dotyczących notyfikowania o systemie licencjono­ wania przywozu, odrzucając jednocześnie zarzuty odno­ szące się do praktyk wyznaczania cen minimalnych, zarówno w odniesieniu do licencjonowania przywozu, jak i procedury ustalania wartości celnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 3 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L3 - 5 z 20116.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 6/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L3 - 3 z 20116.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 5/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L3 - 1 z 20116.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 4/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach obszaru VI; w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.