Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 90/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2011-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 8

(5)

(2)

(6)

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.

L 30/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2011

(7)

W przypadku wniosków dotyczących ilości równych 25 ton lub mniej pozwolenie na wywóz powinno być wystawione niezwłocznie, jeżeli podmiot gospodarczy o to wnioskuje. Jednakże takie pozwolenia powinny być ograniczone do krótkoterminowych transakcji hand­ lowych, aby zabezpieczyć przed omijaniem mechanizmu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu.


4. Wnioski o pozwolenia i pozwolenia zawierają w sekcji 20 przynajmniej jedno ze sformułowań wymienionych w załączniku II. 5. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 pozwolenia dla kategorii 6 lit. a), o której mowa w załączniku I, są ważne przez 15 dni od faktycznej daty wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008. 6. W przypadku pozwoleń na produkty należące do kate­ gorii 6 lit. a), o której mowa w załączniku I, obowiązkowe jest dokonanie wywozu do kraju przeznaczenia, wskazanego w sekcji 7, lub do innego kraju, o którym mowa w załączniku VIII. W tym celu wnioski o wydanie pozwolenia i pozwolenia zawie­ rają przynajmniej jedną z pozycji wymienionych w załączniku III. 7. W przypadku pozwoleń na produkty należące do kate­ gorii 6 lit. b), o której mowa w załączniku I, obowiązkowe jest dokonanie wywozu do kraju przeznaczenia, wskazanego w sekcji 7, lub do innego kraju niewymienionego w załączniku VIII. W tym celu wnioski o wydanie pozwolenia i pozwolenia zawie­ rają przynajmniej jedną z pozycji wymienionych w załączniku IV. Artykuł 3

(8)

W celu zapewnienia dokładnego przestrzegania ilości przewidzianych do wywozu należy wprowadzić odstęp­ stwo od zasad dotyczących tolerancji ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 376/2008.

(9)

Artykuł 167 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że dla piskląt jednodniowych refundacje wywo­ zowe mogą być przyznawane na podstawie pozwoleń na wywóz ex post. Dlatego też należy ustanowić przepisy wykonawcze dla takiego systemu w celu zapewnienia skutecznej weryfikacji przestrzegania zobowiązań wyni­ kających z porozumień zawartych w ramach wielostron­ nych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej. Wydaje się jednak zbędne wymaganie składania zabezpieczenia w przypadku pozwoleń, o wydanie których wniosek złożono po dokonaniu wywozu.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1. Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz można składać do właściwych władz od poniedziałku do piątku każdego tygo­ dnia. 2. Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz składają osoby fizyczne lub prawne, które w chwili składania wniosków są w stanie udowodnić, w sposób zadowalający właściwe władze w państwach członkowskich, że zajmują się handlem w sektorze mięsa drobiowego od co najmniej 12 miesięcy. Jednakże wniosków nie mogą składać przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub restauracje sprzedające swe produkty konsu­ mentom końcowym. 3. Pozwolenia na wywóz są wydawane w środę po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że do tego czasu Komisja nie podjęła żadnego ze środków szczególnych, o których mowa w ust. 4. 4. W przypadku gdyby wydanie pozwoleń na wywóz prowa­ dziło lub mogło prowadzić do przekroczenia wolnych kwot budżetowych lub do wyczerpania w branym pod uwagę okresie maksymalnych ilości dopuszczonych na eksport z refundacją – uwzględniając limity, o których mowa w art. 169 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 – lub gdyby wydanie pozwoleń na wywóz nie zezwoliło na zapewnienie ciągłości eksportu w dalszej części tego okresu, Komisja może: a) ustalić procentowo liczbę zezwoleń na żądane ilości;

Artykuł 1 Wszelki wywóz produktów w sektorze mięsa drobiowego, w odniesieniu do którego złożono wniosek o refundacje wywo­ zowe, z wyjątkiem piskląt objętych kodami CN 0105 11, 0105 12 i 0105 19, objęty zostaje wymogiem przedstawienia pozwolenia na wywóz z wcześniejszym wyznaczeniem refun­ dacji, zgodnie z przepisami art. 2–8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 40 z 20114.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niektórych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń z Rosji do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 503) (1)

 • Dz. U. L30 - 34 z 20114.2.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

 • Dz. U. L30 - 33 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach piętnastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L30 - 31 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 29 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zmieniające po raz 144. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L30 - 27 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Welsh Beef (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 25 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Limone di Siracusa (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 23 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 95/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arancia di Ribera (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 21 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 94/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carciofo Spinoso di Sardegna (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 19 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Fontina (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 17 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Salame Piacentino (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 15 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hofer Rindfleischwurst (ChOG)]

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.