Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 90/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2011-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 8

— w języku niderlandzkim: Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 90/2011. — w języku polskim: Wywóz obowiązkowy do krajów, o których mowa w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 90/2011.

— w języku portugalskim: Exportaćão obrigatória para países referidos no anexo VIII do Regulamento (UE) n.o 90/2011. — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Export obligatoriu către țările menționate în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 90/2011. Vývoz je povinný do krajín, ktoré sú uvedené v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 90/2011. Izvoz je obvezen v države, navedene v Prilogi VIII k Uredbi (EU) št. 90/2011. Velvoittaa viemään asetuksen (EU) N:o 90/2011 liitteessä VIII tarkoitettuihin maihin. Export obligatorisk till länderna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011.


4.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/9

ZAŁĄCZNIK IV Oznaczenia, o których mowa w art. 2 ust. 7 akapit drugi a) w sekcji 20: — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: Категория 6б) Categoría 6 b) Kategorie 6b Kategori 6 b) Kategorie 6b Liik 6b Κατηγορία 6β) Category 6(b) Catégorie 6 b) Categoria 6 b) 6.b) kategorija 6b kategorija 6. b) kategória Kategorija 6(b)

— w języku niderlandzkim: Categorie 6 b) — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: b) w sekcji 22: — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: Задължителен износ към страни, които не са посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 90/2011. Exportación obligatoria a los países no mencionados en el anexo VIII del Reglamento (UE) no 90/2011. Vývoz povinný do zemí uvedených v příloze VIII nařízení (EU) č. 90/2011 Udførsel obligatorisk til lande, der ikke er anført i bilag VIII til forordning (EU) nr. 90/2011. Ausfuhr nach einem der nicht in Anhang VIII der Verordnung (EU) Nr. 90/2011 genannten Länder ist verbindlich. Kohustuslik eksport määruse (EL) nr 90/2011 VIII lisas nimetamata riiki. Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες εκτός αυτών που παρατίθενται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕE) αριθ. 90/2011. Export obligatory to countries not referred to in Annex VIII to Regulation (EU) No 90/2011. Exportation obligatoire vers les pays autres que ceux visés ą l'annexe VIII du règlement (UE) no 90/2011. Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 90/2011. Kategoria 6 b) Categoria 6 b) Categoria 6 b Kategória 6 písm. b) Kategorija 6(b) Tuoteluokka 6b) Kategori 6 b)

L 30/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2011

— w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim:

Eksports, kas ir obligāts uz valstīm, kas nav minētas Regulas (ES) Nr. 90/2011 VIII pielikumā. Privalomas eksportas į Reglamento (ES) Nr. 90/2011 VIII priede nenurodytas šalis. Kötelező kivitel a 90/2011/EU rendelet VIII. mellékletében nem szereplő országokba. Esportazzjoni obbligatorja lejn il-pajjiżi mhux imsemmija fl-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 90/2011.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 40 z 20114.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niektórych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń z Rosji do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 503) (1)

 • Dz. U. L30 - 34 z 20114.2.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

 • Dz. U. L30 - 33 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach piętnastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L30 - 31 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 29 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zmieniające po raz 144. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L30 - 27 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Welsh Beef (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 25 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Limone di Siracusa (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 23 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 95/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arancia di Ribera (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 21 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 94/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carciofo Spinoso di Sardegna (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 19 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Fontina (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 17 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Salame Piacentino (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 15 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hofer Rindfleischwurst (ChOG)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.