Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 90/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2011-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 1

Strona 1 z 8
4.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 90/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

(tekst jednolity) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1) w szczególności jego art. 161 ust. 3, art. 170 i art. 192 ust. 2, w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

drobiowego pozwolenia na wywóz nie powinny być przenaszalne oraz powinny być ustanowione ścisłe okre­ ślone warunki dostępu podmiotów gospodarczych do wymienionego systemu.

(4)

Artykuł 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych podczas Rundy Urugwajskiej wielo­ stronnych negocjacji handlowych dotyczących wielkości wywozu ma zostać zapewniona na podstawie pozwoleń na wywóz. Dlatego powinien być ustanowiony szczegó­ łowy harmonogram składania wniosków i wystawiania pozwoleń na wywóz. Ponadto decyzja dotycząca wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz powinna być podana do wiado­ mości dopiero po okresie rozpatrzenia. Okres ten pozwa­ lałby Komisji na dokonanie oceny wnioskowanych ilości i występujących wydatków oraz, stosownie do potrzeb, na podjęcie szczególnych środków mających zastoso­ wanie w szczególności w odniesieniu do wniosków ocze­ kujących na załatwienie. Dopuszczenie do wycofania wniosku o wydanie pozwolenia, po ustaleniu współczyn­ nika akceptacji, leży w interesie podmiotów gospodar­ czych. Komisja musi posiadać ściśle określone informacje doty­ czące wniosków o wydanie pozwoleń oraz dotyczące wykorzystywania wydanych pozwoleń, aby móc zarzą­ dzać tym systemem. Do celów zobowiązań w zakresie przekazywania informacji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu państwa członkowskie powinny stosować systemy informatyczne zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady, zgodnie, z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpo­ średnich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (5).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości należy je ujednolicić. W odniesieniu do pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego powinny zostać ustanowione specjalne prze­ pisy wykonawcze, które powinny w szczególności obej­ mować przepisy dotyczące składania wniosków oraz informacje obowiązkowo uwzględniane we wnioskach i pozwoleniach, w uzupełnieniu do informacji zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającym wspólne szczegó­ łowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4). W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania systemem pozwoleń na wywóz należy ustalić wysokość zabezpieczenia związanego z pozwoleniami na wywóz w ramach tego systemu. Z uwagi na ryzyko spekulacji nierozerwalnie związane z systemem w sektorze mięsa

Dz.U. L 299 z Dz.U. L 100 z Zob. załącznik Dz.U. L 114 z 16.11.2007, s. 1. 6.4.2004, s. 8. IX. 26.4.2008, s. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 40 z 20114.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niektórych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń z Rosji do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 503) (1)

 • Dz. U. L30 - 34 z 20114.2.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

 • Dz. U. L30 - 33 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach piętnastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L30 - 31 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 29 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zmieniające po raz 144. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L30 - 27 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Welsh Beef (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 25 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Limone di Siracusa (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 23 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 95/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arancia di Ribera (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 21 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 94/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carciofo Spinoso di Sardegna (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 19 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Fontina (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 17 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Salame Piacentino (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 15 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hofer Rindfleischwurst (ChOG)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.