Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niektórych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń z Rosji do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 503) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 40

Strona 1 z 2
L 30/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niektórych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń z Rosji do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 503)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/78/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1 tiret trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

wirusa w otoczeniu oraz ewentualne drogi jego rozprzestrzeniania. W szczególności niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego czyszczenia i dezynfekcji pojazdów, w których przewożone były świnie, wjeżdża­ jących do Unii z Rosji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Afrykański pomór świń jest wysoce zakaźną infekcją wirusową świń domowych i dzików, która może szerzyć się w groźny i szybki sposób, niezależnie od granic państwowych. Od 2007 r. Rosja zgłasza liczne ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń i dzików w całym kraju. W styczniu 2011 r. zgłoszono ognisko afrykańskiego pomoru świń w pobliżu granicy Unii, w regionie Sankt Petersburga. Obecność tej choroby w pobliżu granicy Unii stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt gospodar­ skich w Unii. Przewoźnik powinien zapewnić, aby w przypadku każdego pojazdu używanego do przewozu zwierząt rejestr zawierający informacje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji był przechowywany przez minimalny okres trzech lat zgodnie z dyrektywą Rady 64/432/EWG (2). Przywóz świń i produktów z mięsa wieprzowego z Rosji jest niedozwolony, lecz wirus wywołujący chorobę utrzy­ muje się także w skażonym otoczeniu poza organizmem zwierzęcia będącego jego nosicielem i może zostać wpro­ wadzony do Unii przez pojazdy, w których przewożone były świnie. W związku z tym niezbędne jest przyjęcie niektórych środków ochronnych na szczeblu Unii, uwzględniając ryzyko szerzenia się choroby, możliwość przetrwania

Artykuł 1 Do celów niniejszej decyzji „pojazd dla zwierząt gospodarskich” oznacza dowolny pojazd, w którym przewożone są lub były świnie. Artykuł 2 Państwa członkowskie zapewniają, aby obsługujący lub kierowca pojazdu dla zwierząt gospodarskich po przybyciu z Rosji do miejsca wprowadzenia na terytorium Unii udzielił właściwemu organowi danego państwa członkowskiego infor­ macji potwierdzających, że pojazd został oczyszczony i zdezynfekowany po ostatnim rozładunku świń. Informacje mogą zostać przedstawione w formie oświadczenia określonego w załączniku I lub w innej równoważnej formie. W przypadku innej formy przedstawienia informacji należy w niej uwzględnić pozycje określone w przedmiotowym załącz­ niku. Oryginał oświadczenia zachowuje właściwy organ, a jego kopię obsługujący/kierowca pojazdu dla zwierząt gospodarskich. Artykuł 3 Właściwy organ państwa członkowskiego będącego miejscem wprowadzenia do Unii przeprowadza kontrolę pojazdów dla zwierząt gospodarskich wjeżdżających na terytorium Unii z Rosji w celu stwierdzenia, czy zostały one w zadowalający sposób oczyszczone i zdezynfekowane. Jeżeli czyszczenie i dezynfekcja zostały przeprowadzone w sposób zadowalający, właściwy organ wydaje zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku II. Oryginał zaświadczenia zachowuje obsługujący/kierowca pojazdu dla zwierząt gospodarskich, a jego kopię – właściwy organ.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. (2) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 34 z 20114.2.2011

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

 • Dz. U. L30 - 33 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach piętnastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L30 - 31 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 29 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zmieniające po raz 144. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L30 - 27 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Welsh Beef (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 25 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Limone di Siracusa (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 23 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 95/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arancia di Ribera (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 21 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 94/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carciofo Spinoso di Sardegna (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 19 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Fontina (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 17 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Salame Piacentino (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 15 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hofer Rindfleischwurst (ChOG)]

 • Dz. U. L30 - 1 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 90/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.