Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 32 POZ 9

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 13 grudnia 2010 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

Data ogłoszenia:2011-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 32 POZ 9

Strona 1 z 8
8.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/9

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2010 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO UMOWĄ MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI z dnia 13 grudnia 2010 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4 (2011/83/UE)

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA, (4)

Od momentu wejścia w życie wspomnianych wyżej decyzji przepisy prawne Stron dotyczące zdrowia roślin uległy zmianie w dziedzinach objętych Umową. W związku z tym należy zmienić dodatki 1, 2 i 4 do załącznika 4 w celu uwzględnienia różnych zmian,


uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11,

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Niniejszym zastępuje się dodatki 1, 2 i 4 do załącznika 4 do Umowy tekstami załączonymi do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

(1)

Umowa ta weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r.

(2)

Załącznik 4 ma na celu ułatwienie handlu roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami podlega­ jącymi środkom w zakresie ochrony zdrowia roślin pomiędzy Stronami. Załącznik ten jest uzupełniony szeregiem dodatków, o których mowa we wspólnej deklaracji w sprawie wdrożenia załącznika 4 do Umowy (z wyjątkiem dodatku 5, który został przyjęty w chwili zawarcia Umowy).

Sporządzono w Bernie dnia 13 grudnia 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Przewodniczący Delegacji Unii

Paul VAN GELDORP

Przewodniczący Delegacji Szwajcarii

Jacques CHAVAZ

(3)

Dodatki do załącznika 4 zostały decyzją nr 1/2004 Wspólnego załączoną do decyzji Komisji decyzjami nr 2/2005 (2) i nr Komitetu ds. Rolnictwa.

odpowiednio zastąpione Komitetu ds. Rolnictwa 2004/278/WE (1) oraz 1/2008 (3) Wspólnego

Sekretarz Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Małgorzata ŚLIWIŃSKA-KLENNER

(1) Dz.U. L 87 z 25.3.2004, s. 31. (2) Dz.U. L 78 z 24.3.2005, s. 50. (3) Dz.U. L 27 z 31.1.2008, s. 21.

L 32/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2011

ZAŁĄCZNIK „DODATEK 1 ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY A. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzące z terytorium którejkolwiek ze stron, w odniesieniu do których obie strony mają podobne przepisy prawne, prowadzące do osiągnięcia równo­ ważnych wyników i uznania paszportów roślin Rośliny i produkty roślinne

1.

1.1. R o ś l i n y d o s a d z e n i a , z w y ł ą c z e n i e m n a s i o n Beta vulgaris L. Camellia sp. Humulus lupulus L. Prunus L., z wyłączeniem Prunus laurocerasus L. oraz Prunus lusitanica L. Rhododendron spp., z wyłączeniem Rhododendron simsii Planch. Viburnum spp. 1.2. R o ś l i n y z w y ł ą c z e n i e m o w o c ó w l u b n a s i o n , l e c z w ł ą c z a j ą c ż y w y p y ł e k k w i a t o w y do zapylania Amelanchier Med. Chaenomeles Lindl. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L. 1.3. R o ś l i n y z g a t u n k ó w r o z ł o g o w y c h i b u l w o w y c h d o s a d z e n i a Solanum L. i jego mieszańce 1.4. R o ś l i n y z w y ł ą c z e n i e m o w o c ó w Vitis L. 1.5. D r e w n o , k t ó r e c a ł k o w i c i e l u b c z ę ś c i o w o z a c h o w a ł o n a t u r a l n i e z a o k r ą g l o n ą powierzchnię, z korą lub bez, lub które występuje w postaci wiórów, kawałków, trocin, drewna odpadowego lub ścinków drewnianych a) jeżeli zostało uzyskane, w całości lub w części z Platanus L., włącznie z tym, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni; oraz b) jeżeli jest zgodne z jednym z opisów znajdujących się w części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (*).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2011 NR 32 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 24 z 20118.2.2011

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (  Dz.U. L 59 z 4.3.2008)

 • Dz. U. L32 - 23 z 20118.2.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 266 z 9.10.2010)

 • Dz. U. L32 - 7 z 20118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 108/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L32 - 5 z 20118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 107/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L32 - 3 z 20118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 106/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Cerezas de la Montaña de Alicante (CHOG)]

 • Dz. U. L32 - 1 z 20118.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.