Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, wyników, które mają zostać przesłane, oraz kryteriów oceny jakości dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej (1)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 29

Strona 1 z 2
9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 110/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, wyników, które mają zostać przesłane, oraz kryteriów oceny jakości dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przy tworzeniu modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej należy zastosować „ujęcie ograniczone”, tak aby uzyskana populacja była taka sama jak populacja osób pobierających świadczenia brutto z tytułu ochrony socjalnej objęta systemem podstawowym ESSPROS. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu (WE) nr 458/2007 ustanowiono ramy metodologiczne służące do zestawiania porównywalnych statystyk na potrzeby Unii Europejskiej oraz terminy przekazywania i rozpowszechniania statystyk zestawio­ nych zgodnie z europejskim systemem zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (zwanym dalej „ESSPROS”). Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 458/2007 należy przyjąć środki wykonawcze dotyczące formatów przesyłania danych, wyników, które mają zostać przesłane, oraz kryteriów oceny jakości dla modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej.

Artykuł 1 1. Formaty przesyłania danych i wyniki, które mają zostać przesłane, dla modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej ustanowiono w załączniku I. 2. Kryteria oceny jakości danych dla modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej ustanowiono w załączniku II. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 113 z 30.4.2007, s. 3.

L 34/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

ZAŁĄCZNIK I Formaty przesyłania danych dla modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej i wyniki, które mają zostać przesłane 1. DANE, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE Dane dotyczące świadczeń z tytułu ochrony socjalnej (ujęcie ograniczone) są przesyłane zgodnie z formatem podanym przez Komisję. Należy przesyłać następujące zmienne: 1.1. Przeciętne zagregowane stopy opodatkowania (average itemised tax rates – AITR) oraz przeciętne zagregowane stopy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (average itemised social contribution rates – AISCR) z jednoczesnym podziałem ze względu na: — dokładną klasyfikację wyłącznie świadczeń pieniężnych z tytułu ochrony socjalnej, zgodnie z załącznikiem I do podręcznika ESSPROS, — systemy wymienione w tabeli z wykazem systemów podanej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1322/2007 (1). 1.2. Rezydualne ulgi fiskalne (dostarczane jedynie, gdy nie są bezpośrednio uwzględnione w AITR lub AISCR). Każdą rezydualną ulgę fiskalną należy podzielić ze względu na funkcję zgodnie z listą rodzajów ryzyka i potrzeb, zdefiniowaną w art. 2 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 72 z 20119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w ponoszone przez Niderlandy koszty badań nad gorączką Q (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 554)

 • Dz. U. L34 - 55 z 20119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 1/09 (ex NN 69/08) udzielonej przez Węgry na rzecz MOL Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3553) (1)

 • Dz. U. L34 - 52 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/13/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu nonanowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 49 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/12/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenoksykarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 45 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/11/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia octanu (Z, E)-tetradeka-9,12-dienylu jako substancji czynnej do załącznika I i IA do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 41 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/10/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bifentryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 39 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 37 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 35 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 33 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 2 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących homologacji typu niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20119.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.