Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 55 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 1/09 (ex NN 69/08) udzielonej przez Węgry na rzecz MOL Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3553) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 55 - Strona 19

Strona 19 z 21

(112) Jeśli chodzi o argument dyskryminacji, musi on także

zostać oddalony. Podniesienie opłat nie ma charakteru dyskryminującego, jeśli odnosi się do wszystkich, zwłaszcza że nie ma zróżnicowania w ramach systemu, tj. nie wprowadza się rozróżnień wśród przedsiębiorstw działających na podstawie zezwolenia.

(108) Prawdą jest, że Trybunał wielokrotnie orzekał, iż prawo

do powoływania się na zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań rozciąga się na każdą jednostkę znajdującą się w sytuacji, w której władze Unii Europejskiej wzbudziły uzasadnione nadzieje tej jednostki. Niemniej jednak dana jednostka nie może powoływać się na naruszenie tej zasady, chyba że otrzymała konkretne zapewnienia ze strony organu administracyjnego (49). W niniejszej sprawie MOL nie otrzymał żadnych zapewnień od organu UE, które mogłyby usprawiedliwiać uzasadnione oczekiwanie.


X. ODZYSKANIE POMOCY

(113) Zgodnie z TFUE i ustalonym orzecznictwem Trybunału

(109) Prawdą jest także, że beneficjenta bezprawnie przyznanej

pomocy nie można pozbawić możliwości powołania się na nadzwyczajne okoliczności, na podstawie których w sposób uzasadniony zakładał legalność tej pomocy, a w konsekwencji sprzeciwienia się jej zwrotowi. Jednak w niniejszej sprawie nie występowały żadne okoliczności nadzwyczajne. Wręcz przeciwnie, nowelizacja ustawy o górnictwie z 2008 r. dowodzi, że przedsiębiorstwa górnicze w zasadzie nie mogą liczyć na brak jakichkol­ wiek zmian w prawie.

Sprawiedliwości w przypadku stwierdzenia, że pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, Komisja jest organem właściwym do podejmowania decyzji, czy dane państwo musi ją znieść czy zmienić (51). Trybunał konsekwentnie orzekał także, że nałożony na państwo obowiązek zniesienia pomocy uznanej przez Komisję za niezgodną z rynkiem wewnętrznym ma na celu przy­ wrócenie sytuacji istniejącej przed udzieleniem pomocy (52). W tym kontekście Trybunał stwierdził, że cel zostaje osiągnięty, gdy beneficjent zwróci kwoty przy­ znane mu w formie bezprawnej pomocy, tracąc tym samym przewagę, jaką uzyskał w stosunku do swoich konkurentów na rynku, i zostanie przywrócona sytuacja poprzedzająca wypłacenie pomocy (53).

(114) W oparciu o wspomniane orzecznictwo art. 14 rozpo­

(110) Komisja wskazuje, że opłata eksploatacyjna za pola, które

już są eksploatowane, była niedawno dwukrotnie zmie­ niana, a mianowicie z dniem 8 stycznia 2008 r. oraz z dniem 23 stycznia 2009 r. Po pierwsze należy podkre­ ślić, że nowelizacja ustawy o górnictwie z 2008 r. była

rządzenia Rady (WE) nr 659/99 (54) stanowi, że „w przy­ padku gdy podjęte zostały decyzje negatywne w sprawach pomocy przyznanej bezprawnie, Komisja podejmuje decyzję, że zainteresowane państwo człon­ kowskie podejmie wszelkie konieczne środki w celu windykacji pomocy od beneficjenta”.

(47) Sprawa C-5/89, Komisja przeciwko Niemcom, Rec. 1990, I-3437, pkt 14. (48) Sprawa C-24/95, Alcan Deutschland, Rec. 1997, I-1591, pkt 43. (49) Sprawa C-182/03 i C-217/03, Belgia i Forum 187 ASBL przeciwko Komisji, Rec. 2006, I-5479, pkt 147.

(50) Sprawa C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Zb.Orz. 2005, I-4983, pkt 81. (51) Sprawa 70/72, Komisja przeciwko Niemcom, Rec. 1973,813, pkt 13. (52) Połączone sprawy C-278/92, C-279/92 i C-280/92, Hiszpania prze­ ciwko Komisji, Rec. 1994, I-4103, pkt 75. (53) Sprawa C-75/97, Belgia przeciwko Komisji, Rec. 1999, I-030671, pkt 64–65. (54) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1

L 34/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

(115) A zatem, biorąc pod uwagę, że rozpatrywany środek

uważa się za pomoc przyznaną bezprawnie i niezgodną, musi on zostać odzyskany w celu przywró­ cenia sytuacji istniejącej na rynku przed przyznaniem pomocy. W związku z tym kwotę podlegającą odzys­ kaniu należy obliczyć od dnia, w którym powstała korzyść dla beneficjenta, tj. kiedy pomoc została oddana do dyspozycji beneficjenta, i kwota ta powinna obej­ mować odsetki naliczane do dnia jej odzyskania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 55 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 72 z 20119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w ponoszone przez Niderlandy koszty badań nad gorączką Q (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 554)

 • Dz. U. L34 - 52 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/13/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu nonanowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 49 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/12/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenoksykarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 45 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/11/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia octanu (Z, E)-tetradeka-9,12-dienylu jako substancji czynnej do załącznika I i IA do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 41 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/10/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bifentryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 39 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 37 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 35 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 33 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 29 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, wyników, które mają zostać przesłane, oraz kryteriów oceny jakości dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej (1)

 • Dz. U. L34 - 2 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących homologacji typu niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20119.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.