Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 55 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 1/09 (ex NN 69/08) udzielonej przez Węgry na rzecz MOL Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3553) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 55 - Strona 3

Strona 3 z 21

Przedsiębiorstwo górnicze może zwrócić się do Urzędu Górniczego tylko raz o przedłużenie tego terminu maksymalnie o pięć lat. Przedsiębiorstwo wnosi opłatę, jeżeli zapadnie decyzja o przedłużeniu. Ilość surowca mine­ ralnego odpowiadającą opłacie i wartość procentową opłaty eksploatacyjnej do zapłacenia odpowiednio do tej wielkości określa się w umowie zawartej między ministrem a przedsiębiorstwem górniczym w wyższej stawce niż procent zastosowany podczas składania wniosku, ale nie wyższej niż 1,2-krotność pierwotnego poziomu. Urząd Górniczy podejmuje decyzję o przedłużeniu tego terminu. W decyzji podaje się wartość zobowiązania płatniczego określonego w umowie. Przedsiębiorstwu górniczemu można udzielić zgody na przedłużenie terminu w odniesieniu do więcej niż dwóch pól górniczych równocześnie, jeśli zastosowanie podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za te pola górnicze, których dotyczy przedłużenie terminu, obejmuje wszystkie miejsca eksploa­ tacji tego przedsiębiorstwa ujęte w umowie o okresie trwania co najmniej pięciu lat. Jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia terminu w odniesieniu do więcej niż pięciu pól górniczych, oprócz opłaty eksploatacyjnej podwyższonej zgodnie z umową zawartą między ministrem a przedsiębiorstwem górniczym można także nałożyć dodatkową jednorazową opłatę w wysokości odpowiadającej 20 % kwoty należnej z tytułu podwyższenia opłaty eksploatacyjnej”. (19) Zob. przypis 18.


(11)

(6) 1993. évi XLVIII. Törvény a bányászatról (Ustawa nr XLVIII z 1993 r. o górnictwie) (7) Artykuł 8 ustawy o górnictwie. (8) Artykuł 5 ustawy o górnictwie. (9) Artykuł 12 ustawy o górnictwie. (10) Artykuł 10 ustawy o górnictwie. (11) Artykuł 5 ust. 1 lit. a) ustawy o górnictwie. (12) Artykuł 5 ust. 4 ustawy o górnictwie. (13) Artykuł 9 ustawy o górnictwie. (14) Artykuł 20 ust. 1 ustawy o górnictwie. (15) Artykuł 20 ust. 11 ustawy o górnictwie.

9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/57

b) po drugie, jeśli wniosek o przedłużenie dotyczy więcej niż dwóch pól, dany poziom opłaty za przedłużenie należy zastosować do wszystkich pól górniczych tego przedsiębiorstwa (jako podwyższoną opłatę eksploata­ cyjną); c) po trzecie, jeśli przedłużenie dotyczy więcej niż pięciu pól, można dodatkowo pobrać opłatę jednora­ zową (20). Umowa o przedłużeniu prawa użytkowania górni­ czego pomiędzy MOL a państwem węgierskim

(14)

dwóch pól, konieczne było zastosowanie podwyż­ szonej opłaty (równej opłacie za przedłużenie przed­ stawionej w tabeli 1) w odniesieniu do kolejnych 15 lat, tj. aż do 2020 r., za wszystkie pola MOL objęte zezwoleniem, które zostały wprowadzone do eksploatacji po dniu 1 stycznia 1998 r. W przypadku pól wprowadzonych do eksploatacji przed dniem 1 stycznia 1998 r. ma zastosowanie parametr „J” pomnożony przez „c” (23); c) niezmienna opłata eksploatacyjna: strony wyraźnie uzgodniły, że przewidziana opłata eksploatacyjna będzie stosowana przez cały okres trwania umowy (tj. do 2020 r.), bez względu na ewentualne zmiany w ustawie o górnictwie (24); d) opłata jednorazowa: ponieważ wnioskowano o przedłużenie prawa użytkowania górniczego w odniesieniu do więcej niż pięciu pól, jednorazowa opłata w wysokości 20 mld HUF (25) także została ustalona w umowie (26); e) klauzula wypowiedzenia umowy: umowa stanowiła, że nie można jej zmieniać jednostronnie (lecz wyłącznie za porozumieniem obu stron). Mogła być wypowiedziana przez jedną ze stron jedynie w przypadku zmiany struktury własności w MOL (co najmniej 25 % udziałów). Na mocy decyzji z dnia 23 grudnia 2005 r. Urząd Górniczy przedłużył MOL prawa użytkowania górni­ czego 12 pól, o które wnioskowano, i rozszerzył stoso­ wanie podwyższonej opłaty na wszystkie pola tej spółki. Zmiany wprowadzone do ustawy o górnictwie w zakresie opłaty eksploatacyjnej w przypadku praw użytkowania górniczego uzyskanych na mocy zezwolenia

(16)

W dniu 19 września 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 55 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 72 z 20119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w ponoszone przez Niderlandy koszty badań nad gorączką Q (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 554)

 • Dz. U. L34 - 52 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/13/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu nonanowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 49 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/12/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenoksykarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 45 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/11/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia octanu (Z, E)-tetradeka-9,12-dienylu jako substancji czynnej do załącznika I i IA do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 41 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/10/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bifentryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 39 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 37 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 35 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 33 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 29 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, wyników, które mają zostać przesłane, oraz kryteriów oceny jakości dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej (1)

 • Dz. U. L34 - 2 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących homologacji typu niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20119.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.