Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 1

Strona 1 z 11
9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/21) (2011/65/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 26 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

2. Inne terminy techniczne użyte w niniejszej decyzji mają znaczenie określone w załączniku II do wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 2 Zakres zastosowania Zasady określone w niniejszej decyzji mają zastosowanie do rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zawierającego bilans, pozycje pozabilansowe EBC, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające do rocznego sprawozdania finansowego EBC.

Decyzja EBC/2006/17 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europej­ skiego Banku Centralnego (1) była kilkakrotnie nowelizo­ wana w znaczącym zakresie. Zważywszy na planowane dalsze nowelizacje tej decyzji, dotyczące w szczególności zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji. Wytyczne EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (2), do których odnosi się decyzja EBC/2006/17, zostały przekształcone i uchylone wytycz­ nymi EBC/2010/20 z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (3),

(2)

Artykuł 3 Podstawowe zasady rachunkowości Podstawowe zasady rachunkowości określone w art. 3 wytycz­ nych EBC/2010/20 stosuje się także do celów niniejszej decyzji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 4 Ujmowanie aktywów i zobowiązań Aktywa/zobowiązania finansowe i inne ujmuje się w bilansie podmiotu sprawozdawczego wyłącznie w sposób zgodny z art. 4 wytycznych EBC/2010/20.

Artykuł 1 Definicje 1. Terminom użytym w niniejszej decyzji nadaje się znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w art. 1 wytycznych EBC/2010/20.

(1) Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 38. (2) Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1. (3) Zob. s. 31 niniejszego Dziennika Urzędowego.

Artykuł 5 Podejście ekonomiczne oraz podejście kasowe/rozliczeniowe Zasady określone w art. 5 wytycznych EBC/2010/20 mają zastosowanie również do niniejszej decyzji.

L 35/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

ROZDZIAŁ II STRUKTURA BILANSU I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ

a) jeżeli zbywany pakiet uznaje się za nieznaczący w porównaniu do całkowitej wartości portfela papierów utrzymywanych do terminu zapadalności; lub b) jeżeli papiery wartościowe zbywane są w miesiącu, w którym upływa termin zapadalności; lub c) w wyjątkowych okolicznościach, takich jak znaczące pogor­ szenie wiarygodności kredytowej emitenta lub w wyniku wyraźnej decyzji Rady Prezesów w zakresie polityki pieniężnej. Artykuł 9 Transakcje odwracalne Transakcje odwracalne ujmuje się zgodnie z art. 8 wytycznych EBC/2010/20. Artykuł 10 Rynkowe instrumenty udziałowe Rynkowe instrumenty udziałowe ujmuje się zgodnie z art. 9 wytycznych EBC/2010/20. Artykuł 11 Zabezpieczenie papierów wartościowych przed ryzykiem stopy procentowej z wykorzystaniem instrumentów pochodnych Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej ujmuje się zgodnie z art. 10 wytycznych EBC/2010/20. Artykuł 12 Instrumenty syntetyczne Instrumenty syntetyczne ujmuje się zgodnie z art. 11 wytycz­ nych EBC/2010/20.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 31 z 20119.2.2011

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.