Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 26

Strona 1 z 3
L 35/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/29) (2011/67/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

i poziom jakości, a banknoty o tym samym nominale nie różnią się od siebie.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 1,


uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 16,

Banknoty euro powinny podlegać takim samym wyma­ ganiom dotyczącym ich akceptacji i przetwarzania przez członków Eurosystemu, niezależnie od tego, kto wpro­ wadził je do obiegu. Praktyka odprowadzania banknotów denominowanych w krajowych jednostkach monetarnych do emitującego banku centralnego nie ma zastosowania do banknotów euro. System emisji banknotów euro oparty jest na zasadzie nieodprowadzania banknotów euro. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Statutu ESBC każdemu bankowi centralnemu będącemu członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych przypisuje się wagę w kluczu subskrypcji kapitału EBC określonym w decyzji EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. doty­ czącej procentowego udziału krajowych banków central­ nych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (3); waga ta opiera się na liczbie ludności i produkcie krajowym brutto danego państwa członkow­ skiego i reguluje kwestie wkładu do kapitału EBC, prze­ kazania rezerw walutowych KBC do EBC, podziału dochodu pieniężnego KBC oraz podziału zysków i udziału w stratach EBC. Banknoty euro są prawnym środkiem płatniczym we wszystkich państwach członkowskich, których walutą jest euro, znajdują się w swobodnym obiegu w strefie euro, są powtórnie emitowane przez członków Eurosys­ temu, a także mogą być przechowywane lub wykorzy­ stywane poza strefą euro. Członkom Eurosystemu przy­ pisuje się zobowiązania z tytułu emisji całkowitej wartości banknotów euro w obiegu zgodnie z obiektywnym kryterium, którym jest udział danego KBC w opłaconym kapitale EBC. Udział ten wynika z proporcjonalnego zastosowania do KBC klucza kapita­ łowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu ESBC. Ponieważ kryterium to nie ma zastosowania do EBC, udział procentowy banknotów euro, jakie zostaną wyemitowane przez EBC, ustala Rada Prezesów. Na mocy art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 1 Statutu ESBC ustanawiających zasadę decentralizacji działania Eurosys­ temu, zadanie wprowadzenia do obiegu i wycofania z obiegu wszystkich banknotów euro, włącznie z tymi, które zostały wyemitowane przez EBC, powierza się KBC. Zgodnie z tą zasadą KBC prowadzą również materialną obsługę banknotów euro.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Artykuł 128 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 Statutu ESBC stanowią, że Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ma wyłączne prawo wydawania upoważnienia do emisji banknotów euro w Unii. Na podstawie powyższych przepisów EBC oraz krajowe banki centralne (KBC) mają prawo do emisji banknotów euro będących jedynym legalnym środkiem płatniczym w państwach członkowskich, których walutą jest euro. Prawo Unii przewiduje system wielości emitentów banknotów. Banknoty euro są emitowane przez EBC oraz KBC.

(7)

(2)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1) od dnia 1 stycznia 2002 r. EBC i KBC wprowadzają do obiegu banknoty denominowane w euro. Banknoty euro są nośnikiem tej samej wspólnej waluty i podlegają jednemu systemowi prawnemu.

(3)

Emisja banknotów euro nie musi podlegać ogranicze­ niom ilościowym lub innym ograniczeniom, gdyż wpro­ wadzanie banknotów do obiegu jest procesem stymulo­ wanym przez popyt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 31 z 20119.2.2011

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.