Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 10

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 10

Strona 10 z 32

2. Swapy na stopę procentową, kontrakty futures, transakcje terminowe na stopę procentową, inne instrumenty na stopę procentową i opcje ujmuje się i dokonuje się ich aktualizacji wyceny odrębnie dla poszczególnych pozycji. Instrumenty te ujmuje się odrębnie od pozycji bilansowych.

3. Zyski i straty z tytułu instrumentów pozabilansowych ujmuje się i wycenia w podobny sposób jak instrumenty bilan­ sowe.

Artykuł 16 Walutowe transakcje terminowe 1. Terminowe transakcje zakupu i sprzedaży ujmuje się na kontach pozabilansowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia po kursie kasowym transakcji terminowej. Zrealizowane zyski i straty z transakcji sprzedaży oblicza się przy wykorzystaniu średniego kosztu pozycji walutowej na dzień transakcji zgodnie z procedurą dziennej kompensacji zakupów i sprzedaży.


Kontrakty futures 1. Kontrakty futures ujmuje się na kontach pozabilansowych w dniu transakcji. 2. Początkowy depozyt zabezpieczający ujmuje się jako osobny składnik aktywów, jeżeli został złożony w gotówce. Jeżeli depozyt został złożony w formie papierów wartościo­ wych, ich stan w bilansie pozostaje niezmieniony.

9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/39

3. Dzienne zmiany wielkości zmiennego depozytu zabezpie­ czającego ujmuje się w rachunku zysków i strat i uwzględnia w pozycji walutowej. Taką samą procedurę stosuje się w dniu zamknięcia otwartej pozycji, bez względu na to, czy miała miejsce dostawa. Jeżeli dostawa miała miejsce, zakup lub sprzedaż ujmuje się po cenie rynkowej. 4. Opłaty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Artykuł 19 Swapy na stopę procentową 1. Swapy na stopę procentową ujmuje się na kontach poza­ bilansowych w dniu transakcji. 2. Bieżące płatności odsetkowe otrzymane lub zapłacone ujmuje się zgodnie z zasadą memoriałową. Płatności mogą być rozliczane w ujęciu netto dla każdego swapu na stopę procentową, ale naliczone przychody i koszty odsetkowe wyka­ zuje się w ujęciu brutto. 3. Swapy na stopę procentową podlegają indywidualnej aktualizacji wyceny; w razie potrzeby przelicza się je na euro po kursie kasowym. Zaleca się, aby niezrealizowane straty ujęte na koniec roku w rachunku zysków i strat podlegały w kolejnych latach amortyzacji, aby w przypadku terminowych swapów na stopę procentową amortyzacja rozpoczynała się w dacie waluty transakcji oraz aby amortyzacja naliczana była metodą liniową. Niezrealizowane zyski z aktualizacji wyceny ujmuje się w różnicach z wyceny. 4. Opłaty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Artykuł 20 Transakcje terminowe na stopę procentową (FRA) 1. Transakcje terminowe na stopę procentową ujmuje się na kontach pozabilansowych w dniu transakcji. 2. Należną w dniu rozliczenia jednej stronie od drugiej strony płatność rozliczeniową ujmuje się w dniu rozliczenia w rachunku zysków i strat. Płatności rozliczeniowych nie ujmuje się memoriałowo. 3. W przypadku transakcji terminowej na stopę procentową w walutach obcych płatności rozliczeniowe mają wpływ na pozycję walutową. Płatności rozliczeniowe przelicza się na euro po kursie kasowym w dniu rozliczenia. 4. Transakcje terminowe na stopę procentową podlegają indywidualnej aktualizacji wyceny; w razie potrzeby przelicza się je na euro po kursie kasowym. Niezrealizowane straty ujęte na koniec roku w rachunku zysków i strat nie podlegają w kolejnych latach odwróceniu w przypadku wystąpienia niezrealizowanych zysków, chyba że dany instrument został zamknięty lub przedterminowo zakończony. Niezrealizowane zyski z aktualizacji wyceny ujmuje się w różnicach z wyceny.

5.

Opłaty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Artykuł 21 Transakcje terminowe na papiery wartościowe

Transakcje terminowe na papiery wartościowe ujmuje się według jednej z dwóch poniższych metod: 1. Metoda A: a) od dnia transakcji do dnia rozliczenia transakcje termi­ nowe na papiery wartościowe ujmuje się na kontach pozabilansowych po cenie terminowej transakcji termi­ nowej; b) średni koszt zasobu papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji nie zmienia się do dnia rozli­ czenia; wynik z transakcji terminowych sprzedaży papierów wartościowych oblicza się w dniu rozliczenia; c) w dniu rozliczenia odwraca się zapisy na kontach poza­ bilansowych, a ewentualnym saldem rachunku różnic z wyceny uznaje się rachunek zysków i strat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.