Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 11

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 11

Strona 11 z 32

Zakupione papiery wartościowe ujmuje się po cenie kasowej obowią­ zującej w dniu zapadalności (rzeczywista cena rynkowa), natomiast różnicę w stosunku do pierwotnej ceny termi­ nowej ujmuje się jako zrealizowany zysk lub stratę; d) w przypadku papierów wartościowych w walucie obcej średni koszt pozycji walutowej netto nie zmienia się, o ile podmiot sprawozdawczy posiada już pozycję w tej walucie. Jeżeli zakupiona w transakcji terminowej obli­ gacja jest denominowana w walucie, w której podmiot sprawozdawczy nie posiada pozycji i konieczny jest zakup tej waluty, wówczas zastosowanie mają odpo­ wiednie zasady dotyczące zakupu walut obcych określone w art. 14 ust. 3 lit. e); e) pozycje terminowe wycenia się odrębnie, według rynkowej ceny terminowej za pozostały okres trwania transakcji. Stratę z aktualizacji wyceny na koniec roku ujmuje się w rachunku zysków i strat, a zysk z aktualizacji wyceny odnosi się na rachunek różnic z wyceny. Niezrealizowane straty ujęte w rachunku zysków i strat na koniec roku nie podlegają odwróceniu w kolejnych latach w przypadku wystąpienia niezrealizo­ wanych zysków, chyba że dany instrument został zamknięty lub przedterminowo zakończony. 2. Metoda B: a) od dnia transakcji do dnia rozliczenia transakcje termi­ nowe na papiery wartościowe ujmuje się na kontach pozabilansowych po cenie terminowej transakcji termi­ nowej. W dniu rozliczenia odwraca się zapisy na kontach pozabilansowych;


L 35/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

b) na koniec kwartału dokonuje się aktualizacji wyceny papieru wartościowego na podstawie wartości pozycji netto wynikającej z bilansu oraz ze sprzedaży takich samych papierów wartościowych ujętych na kontach pozabilansowych. Kwota aktualizacji wyceny równa jest różnicy pomiędzy tą pozycją netto wycenioną po cenie aktualizacji wyceny a tą samą pozycją wycenioną po średnim koszcie pozycji bilansowej. Na koniec kwartału transakcje terminowe zakupu podlegają procesowi aktua­ lizacji wyceny opisanemu w art. 7. Wynik aktualizacji wyceny jest równy różnicy pomiędzy ceną kasową a średnim kosztem zobowiązań do zakupu;

6. Umowy opcji podlegają indywidualnej aktualizacji wyceny. Niezrealizowane straty ujęte w rachunku zysków i strat nie podlegają odwróceniu w kolejnych latach w przypadku wystą­ pienia niezrealizowanych zysków. Niezrealizowane zyski z aktualizacji wyceny ujmuje się w różnicach z wyceny. Nie kompensuje się niezrealizowanych strat z jednej opcji z przychodami niezrealizowanymi z innej opcji. 7. Do celów stosowania ust. 6 wartościami rynkowymi są notowane ceny, o ile są one dostępne na giełdzie, w domu maklerskim (dealer), u brokera lub podobnego podmiotu. Jeżeli notowania nie są dostępne, wartość rynkową określa się z zastosowaniem techniki wyceny. Technikę taką stosuje się konsekwentnie w czasie; powinno być przy tym możliwe wyka­ zanie, że dostarcza ona wiarygodnych oszacowań cen, które byłyby uzyskiwane w rzeczywistych transakcjach rynkowych. 8. Opłaty ujmuje się w rachunku zysków i strat.

c) wynik transakcji terminowej sprzedaży ujmuje się w tym roku finansowym, w którym zobowiązanie zostało podjęte. Wynik ten jest równy różnicy pomiędzy począt­ kową ceną terminową a średnim kosztem pozycji bilan­ sowej lub średnim kosztem pozabilansowych zobowiązań do zakupu, jeśli pozycja bilansowa okaże się niewystar­ czająca w momencie sprzedaży.

ROZDZIAŁ V OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

Artykuł 22 Opcje 1. Od dnia transakcji do dnia ich wykonania lub wygaśnięcia opcje ujmuje się na kontach pozabilansowych po cenie instru­ mentu bazowego przyjętej jako cena wykonania opcji.

Artykuł 23 Format sprawozdań 1. KBC przekazują do EBC dane dla celów sprawozdawczości finansowej Eurosystemu zgodnie z niniejszymi wytycznymi. 2. Format sprawozdań Eurosystemu zawiera wszystkie pozycje wyszczególnione w załączniku IV.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.