Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 12

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 12

Strona 12 z 32

Załącznik IV określa także treść pozycji uwzględnianych w różnych formatach bilansów. 3. Formaty poszczególnych rodzajów publikowanych spra­ wozdań finansowych powinny być zgodne z następującymi załącznikami: a) załącznik V: publikowane skonsolidowane tygodniowe spra­ wozdania finansowe Eurosystemu po zakończeniu kwartału; b) załącznik VI: publikowane skonsolidowane tygodniowe sprawozdania finansowe Eurosystemu w trakcie kwartału; c) załącznik VII: skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu.


2. Premie denominowane w walucie obcej przelicza się na euro po kursie z dnia zawarcia umowy albo z dnia rozliczenia. Premię zapłaconą ujmuje się jako oddzielny składnik aktywów, a premię otrzymaną jako oddzielny składnik pasywów.

3. W przypadku wykonania opcji instrument bazowy ujmuje się w bilansie po cenie wykonania opcji powiększonej lub pomniejszonej o wartość początkowej premii. Początkowa premia opcyjna podlega korekcie o niezrealizowane straty ujęte w rachunku zysków i strat na koniec roku.

4. W przypadku niewykonania opcji kwotę premii opcyjnej, skorygowaną o niezrealizowane straty z końca poprzedniego roku, ujmuje się w rachunku zysków i strat po przeliczeniu według dostępnego kursu z dnia wygaśnięcia opcji.

ROZDZIAŁ VI

5. Na pozycję walutową mają wpływ zmienny depozyt zabezpieczający w przypadku opcji podobnych do transakcji futures, korekty wartości premii opcyjnej dokonane na koniec roku, przeprowadzona w dniu wykonania opcji transakcja mająca za przedmiot instrument bazowy lub w dniu wygaś­ nięcia opcji – premia opcyjna. Dzienne zmiany wysokości zmiennego depozytu zabezpieczającego ujmuje się w rachunku zysków i strat.

ROCZNE PUBLIKOWANE BILANSE I RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Artykuł 24 Publikowane bilanse i rachunki zysków i strat Zaleca się, aby KBC dostosowały swoje publikowane roczne bilanse i rachunki zysków i strat do załączników VIII i IX.

9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/41

ROZDZIAŁ VII ZASADY KONSOLIDACJI

Artykuł 25 Ogólne zasady konsolidacji 1. Bilanse skonsolidowane Eurosystemu zawierają wszystkie pozycje z bilansów EBC i KBC. 2. W ramach procesu konsolidacji powinna być zachowana spójność pomiędzy sprawozdaniami. Wszystkie sprawozdania finansowe Eurosystemu sporządza się według podobnych zasad i przy zastosowaniu tych samych metod i procesów konsolidacyjnych. 3. Bilanse skonsolidowane Eurosystemu sporządza EBC. Bilanse te powinny odpowiadać potrzebie istnienia jednolitych zasad i metod rachunkowości, zbieżności okresów obrachunko­ wych w Eurosystemie, korekt w ramach konsolidacji wynikają­ cych z transakcji i pozycji w ramach Eurosystemu, a także uwzględniać zmiany w składzie Eurosystemu. 4. Do celów konsolidacji poszczególne pozycje bilansów, poza saldami KBC i EBC w ramach Eurosystemu, podlegają agregowaniu. 5. Salda KBC i EBC ze stronami trzecimi są w ramach konso­ lidacji wykazywane w ujęciu brutto. 6. Salda w ramach Eurosystemu podlegają ujawnieniu w bilansach EBC i KBC w sposób wskazany w załączniku IV.

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

nictwa w Eurosystemie. Niezrealizowane zyski powstałe do tego dnia włącznie zostają oddzielone od ewentualnych powsta­ łych później niezrealizowanych zysków z wyceny, i pozostają do dyspozycji KBC. Ceny i kursy rynkowe stosowane przez KBC w bilansie otwarcia na moment rozpoczęcia uczestnictwa w Eurosystemie uważa się za średni koszt aktywów i zobowiązań tych KBC. 2. Zaleca się, aby niezrealizowane zyski, które powstały przed albo w momencie rozpoczęcia uczestnictwa KBC w Eurosystemie, nie były uważane za dostępne do podziału w momencie zmiany statusu, lecz były ujmowane jako podle­ gające realizacji/dostępne do podziału dopiero w związku z transakcjami, które następują po wstąpieniu do Eurosystemu. 3. Zyski i straty z tytułu różnic kursowych, zmian ceny złota i innych cen, powstałe w wyniku przekazania aktywów z KBC do EBC, uważa się za zrealizowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.