Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 14

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 14

Strona 14 z 32

W wyniku takich transakcji udzielania i zaciągania pożyczek powstaje dochód będący konsekwencją różnego oprocentowania obydwu transakcji, tzn. jest otrzymywana marża. Operacja taka może być przeprowadzona na zasadzie bezpośredniego działania zleceniodawcy, tzn. bank oferujący program jest partnerem końcowym, lub też na zasadzie pośrednictwa, gdzie bank oferujący program jest jedynie pośrednikiem a partnerem końcowym jest instytucja, z którą faktycznie zawierana jest transakcja. — Koszt średni: metoda średniej ciągłej lub średniej ważonej, zgodnie z którą koszt każdego zakupu jest dodawany do istniejącej wartości księgowej, dając nowy średni ważony koszt. — Podejście kasowe/rozliczeniowe: podejście księgowe, zgodnie z którym zdarzenia gospodarcze są ujmowane w dniu rozliczenia. — Cena czysta: cena transakcji bez rabatów/naliczonych odsetek, uwzględniająca jednak koszty transakcji, które stanowią część ceny. — Dyskonto: różnica pomiędzy wartością nominalną papieru wartościowego a jego ceną w przypadku gdy cena jest niższa od wartości nominalnej. — Papier wartościowy z dyskontem: składnik aktywów, który nie przynosi odsetek z kuponu; dochód z niego jest osiągany z przyrostu kapitału, ponieważ składnik ten jest emitowany lub nabyty z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej. — Wyodrębniony portfel: wyodrębnione inwestycje utrzymywane po stronie aktywów bilansu jako fundusz równoważący, obejmujące papiery wartościowe, instrumenty udziałowe, depozyty terminowe i rachunki bieżące oraz udziały lub inwestycje w podmioty zależne. Wyodrębniony portfel odpowiada dającemu się zidentyfikować składnikowi pasywów bilansu, niezależnie od ograniczeń natury prawnej lub innego rodzaju ograniczeń. — Podejście ekonomiczne: podejście księgowe, zgodnie z którym zdarzenia gospodarcze są ujmowanie w dniu transakcji. — Instrumenty udziałowe: papiery wartościowe dające prawo do dywidendy, tzn. akcje i udziały w spółkach oraz papiery wartościowe stwierdzające dokonanie inwestycji w fundusz akcji. — Kurs walutowy: wartość waluty podawana w celu jej przeliczenia na inną walutę. — Mechanizm kursowy II (ERM II): procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospo­ darczej i Walutowej (UGW). — Program Rozszerzonego Depozytu Powierniczego (Extended Custodial Inventory): program obejmujący znajdujący się poza strefą euro i zarządzany przez bank komercyjny depozyt, w którym przechowywane są na rzecz Eurosystemu banknoty euro w celu organizacji zaopatrzenia w banknoty euro i ich przyjmowania. — Składnik aktywów finansowych: każdy składnik aktywów, który ma postać: a) gotówki; b) wynikającego z umowy prawa do otrzymania gotówki lub innego instrumentu finansowego od innego przedsiębiorstwa; c) wynikającego z umowy prawa do wymiany instrumentu finansowego z innym przedsiębiorstwem na potencjalnie korzystnych warunkach; lub d) instrumentu udziałowego innego przedsiębiorstwa. — Zobowiązanie finansowe: każde zobowiązanie będące prawnym obowiązkiem do przekazania innemu przedsiębiorstwu gotówki lub innego instrumentu finansowego lub też do wymiany instrumentu finansowego z innym przedsiębior­ stwem na potencjalnie niekorzystnych warunkach. — Zasób waluty obcej: pozycja netto w danej walucie. W rozumieniu niniejszej definicji SDR uważane są za odrębną walutę. Transakcjami powodującymi zmianę pozycji netto w SDR są transakcje denominowane w SDR albo transakcje walutowe replikujące kompozycję koszyka SDR (zgodnie z odpowiednią definicją oraz wagami koszyka).


L 35/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

— Terminowa transakcja walutowa: umowa, na mocy której w określonym dniu zostaje uzgodniony bezwarunkowy zakup lub bezwarunkowa sprzedaż określonej kwoty w walucie obcej w zamian za inną walutę, zazwyczaj walutę krajową, natomiast dostarczenie tej kwoty ma nastąpić w określonej dacie przyszłej (więcej niż dwa dni robocze po dacie zawarcia umowy) i po określonej cenie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.