Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 15

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 15

Strona 15 z 32

Taki terminowy kurs walutowy składa się z obowiązującego kursu kasowego powiększonego/pomniejszonego o uzgodnioną premię/dyskonto. — Swap walutowy: równoczesne transakcje kasowego zakupu/sprzedaży jednej waluty w zamian za drugą walutę (część kasowa) oraz terminowej sprzedaży/zakupu tej samej kwoty tej waluty w zamian za druga walutę (część terminowa). — Transakcja terminowa na stopę procentową (FRA): umowa, na mocy której dwie strony uzgadniają oprocentowanie, jakie ma być zapłacone w określonej dacie w przyszłości od hipotetycznego depozytu o określonej dacie wymagalności. W dniu rozliczenia jedna strona płaci drugiej stronie płatność rozliczeniową, która zależy od różnicy pomiędzy uzgodnionym oprocentowaniem a oprocentowaniem rynkowym z dnia rozliczenia. — Transakcja terminowa na papiery wartościowe: pozagiełdowa umowa, na mocy której uzgadnia się w dniu zawarcia umowy, że w dacie przyszłej nastąpi zakup lub sprzedaż instrumentu dłużnego (zwykle obligacji lub skryptu dłużnego) po ustalonej cenie. — Opcja podobna do kontraktu futures: notowana opcja, w przypadku której dochodzi do codziennej wpłaty albo otrzy­ mania zmiennego depozytu zabezpieczającego. — Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności: papiery wartościowe z ustalonymi albo dającymi się określić płatnościami i ustalonym terminem zapadalności, które podmiot sprawozdawczy ma zamiar utrzymywać do terminu zapadalności. — Utrata wartości: spadek wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej. — Kontrakt futures na stopę procentową: umowa terminowa zawierana na rynku zorganizowanym. Na jej mocy uzgadnia się w dniu zawarcia umowy, że w dacie przyszłej nastąpi zakup lub sprzedaż oprocentowanego instrumentu, np. obligacji, po ustalonej cenie. Zwykle nie dochodzi do rzeczywistej dostawy, a umowa jest zamykana przed uzgod­ nionym terminem zapadalności. — Wewnętrzna stopa zwrotu: stopa dyskontowa, przy której wartość księgowa papieru wartościowego jest równa bieżącej wartości przyszłego przepływu pieniężnego. — Swap na stopę procentową: umowa, na podstawie której dochodzi do wymiany z drugą stroną przepływów pieniężnych reprezentujących okresowe płatności odsetkowe, dokonywane w jednej lub (w przypadku transakcji dwuwalutowych) w dwóch różnych walutach. — Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Stan­ dardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz dotyczące ich interpretacje (interpretacje SIC-IFRIC), późniejsze zmiany powyższych standardów i dotyczących ich interpretacji, standardy przyjmowane w przyszłości przez Unię Europejską i dotyczące ich interpretacje. — Międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN): numer nadawany przez właściwy w tych sprawach organ. — Zobowiązanie: obecny obowiązek przedsiębiorstwa powstały w wyniku zdarzeń z przeszłości, którego wypełnienie według przewidywań spowoduje wypływ z przedsiębiorstwa zasobów ucieleśniających korzyści ekonomiczne. — Cena rynkowa: cena złota, instrumentów walutowych lub papierów wartościowych zwykle nieuwzględniająca naliczo­ nych odsetek lub rabatów, notowana albo na rynku zorganizowanym, np. na giełdzie, albo na rynku niezorganizo­ wanym, np. rynku pozagiełdowym. — Termin zapadalności: dzień, w którym wartość nominalna/kapitał stają się w pełni należne i płatne na rzecz upraw­ nionego. — Średnia cena rynkowa: wartość pośrednia pomiędzy oferowaną ceną kupna i oferowaną ceną sprzedaży papieru warto­ ściowego wyznaczana na podstawie notowań transakcji dokonywanych przy normalnym rozmiarze rynku przez uznane podmioty działające na rynku lub uznane giełdy; cena ta jest wykorzystywana w procedurze kwartalnej aktualizacji wyceny. — Średnie kursy rynkowe: kursy referencyjne walut obcych wobec euro opierające się na regularnej procedurze uzgodnień pomiędzy bankami centralnymi w ramach i poza ESBC, która ma zwykle miejsce o godz.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.