Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 16

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 16

Strona 16 z 32

14.15 czasu środkowo­ europejskiego, używane do celów związanych z procedurą kwartalnej aktualizacji wyceny. — Opcja: umowa przyznająca posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży określonej liczby danych papierów wartościowych, towarów, walut obcych, indeksów albo wierzytelności po określonej cenie przez określony czas albo w dniu wygaśnięcia opcji. — Premia: różnica pomiędzy wartością nominalną papieru wartościowego a jego ceną w przypadku gdy cena jest wyższa od wartości nominalnej. — Rezerwy celowe: kwoty odłożone przed wyliczeniem kwoty zysku lub straty w celu zapewnienia pokrycia na znane lub oczekiwane zobowiązanie lub ryzyko, którego koszt nie może być dokładnie określony (zob. definicja terminu „Rezerwy kapitałowe”). Rezerwy na przyszłe zobowiązania i opłaty nie mogą być wykorzystywane do korygowania wartości aktywów. — Zrealizowane zyski/straty: zyski lub straty wynikające z różnicy pomiędzy ceną sprzedaży pozycji bilansowej a jej skorygowanym kosztem.


9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/45

— Rezerwy kapitałowe: kwoty odłożone z zysku podlegającego podziałowi, nieprzeznaczone na pokrycie żadnego konkretnego zobowiązania, zobowiązania warunkowego lub spodziewanego spadku wartości aktywów znanych na dzień bilansowy. — Rachunki różnic z wyceny: rachunki bilansowe używane do ujmowania różnic wartości aktywów lub zobowiązań pomiędzy skorygowanym kosztem ich nabycia a wyceną dokonaną po cenie rynkowej na koniec okresu, w przypadku gdy cena rynkowa jest wyższa niż skorygowany koszt nabycia dla aktywów oraz niższa dla zobowiązań. Rachunki różnic z wyceny zawierają różnice związane z cenami giełdowymi lub rynkowymi kursami walutowymi. — Transakcja zakupu z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo): umowa, na mocy której posiadacz gotówki zgadza się zakupić składnik aktywów oraz jednocześnie zgadza się odsprzedać ten składnik po ustalonej cenie – na żądanie lub po określonym czasie lub też po zaistnieniu pewnego zdarzenia warunkowego. Czasami transakcja repo jest zawierana za pośrednictwem strony trzeciej (trójstronna transakcja repo). — Transakcja odwracalna (reverse transaction): operacja, w ramach której podmiot sprawozdawczy kupuje (transakcja z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu) lub sprzedaje (transakcja z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) aktywa w ramach umowy z przyrzeczeniem odkupu, lub prowadzi operacje pożyczkowe z zabezpieczeniem. — Papiery wartościowe utrzymywane w postaci wyodrębnionego portfela: wyodrębnione inwestycje utrzymywane jako fundusz równoważący składający się z papierów wartościowych, instrumentów udziałowych, udziałów lub inwestycji w podmioty zależne, odpowiadające dającemu się zidentyfikować składnikowi po stronie pasywów, niezależnie od istnienia prawnego, ustawowego czy też innego obowiązku, np. funduszom emerytalnym, funduszom związanym z programami odpraw pracowniczych, rezerwom celowym, kapitałom, rezerwom kapitałowym. — Rozliczenie: czynność wypełnienia obowiązków poprzez przekazanie środków lub aktywów pomiędzy dwoma lub większą liczbą stron. W kontekście transakcji w ramach Eurosystemu termin „rozliczenie” odnosi się do eliminowania sald netto powstających w wyniku transakcji w ramach Eurosystemu i wymaga transferu aktywów. — Dzień rozliczenia: dzień, w którym ostateczne i nieodwołalne przekazanie wartości zostało zapisane w księgach odpowiedniej instytucji rozliczeniowej. Rozliczenie może nastąpić natychmiast (w czasie rzeczywistym), tego samego dnia (na koniec dnia) lub też w ustalonej dacie następującej po dniu zaciągnięcia zobowiązania. — Specjalne prawa ciągnienia (SDR): oprocentowany składnik międzynarodowych aktywów rezerwowych, utworzony przez MFW w 1969 r. w celu uzupełnienia innych aktywów rezerwowych państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.