Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 17

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 17

Strona 17 z 32

— Kurs kasowy: kurs, według którego dochodzi do rozliczenia transakcji w dniu rozliczenia kasowego. W przypadku walutowych transakcji terminowych w celu ustalenia kursu terminowego do kursu kasowego odnosi się tzw. punkty terminowe (forward points). — Dzień rozliczenia kasowego: dzień, w którym dochodzi do rozliczenia transakcji kasowej mającej za przedmiot instru­ menty finansowe, w sposób zgodny z obowiązującą konwencją rynkową dla danego instrumentu finansowego. — Amortyzacja liniowa: amortyzacja na przestrzeni danego okresu czasu jest wyznaczana poprzez podzielenie kosztu składnika aktywów, pomniejszonego o jego szacunkową wartość rezydualną, przez szacunkowy pozostały okres przydatności składnika aktywów, proporcjonalnie do upływu czasu. — Cena wykonania: określona w umowie opcji cena, po której umowa może zostać wykonana. — Instrument syntetyczny: instrument finansowy utworzony sztucznie poprzez połączenie dwóch lub większej liczby instrumentów w celu replikacji schematów przepływów pieniężnych i schematów wyceny innego instrumentu. Operacji tej dokonuje się z reguły poprzez pośrednika finansowego. — TARGET2: transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym zgodnie z wytycznymi EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1). — Koszty transakcyjne: koszty, które można zidentyfikować jako związane z określoną transakcją. — Cena transakcji: cena ustalona między stronami w momencie zawierania umowy. — Niezrealizowane zyski/straty: zyski lub straty wynikające z aktualizacji wyceny aktywów w stosunku do ich skorygo­ wanego kosztu nabycia.


(1) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1.

L 35/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

ZAŁĄCZNIK III OPIS PODEJŚCIA EKONOMICZNEGO (w tym metody standardowej i alternatywnej, o których mowa w art. 5) 1. 1.1. 1.2. Księgowanie w dniu transakcji Księgowanie w dniu transakcji może być prowadzone zgodnie z metodą standardową albo metodą alternatywną. O metodzie standardowej mówi art. 5 ust. 1 lit. a).

1.2.1. Transakcje ujmuje się na kontach pozabilansowych w dniu transakcji. W dniu rozliczenia zapisy księgowe na kontach pozabilansowych odwraca się, a transakcje te księguje się na kontach bilansowych. 1.2.2. Pozycje walut obcych ulegają zmianie w dniu transakcji. W konsekwencji, zrealizowane zyski i straty, wynikające ze sprzedaży netto, są także wyliczane w dniu transakcji. Zakupy netto walut obcych wpływają na średni koszt zasobów walut obcych w dniu transakcji. 1.3. O metodzie alternatywnej mówi art. 5 ust. 1 lit. b).

1.3.1. W przeciwieństwie do metody standardowej, uzgodnionych transakcji, które są rozliczane w późniejszym terminie, nie księguje się codziennie na kontach pozabilansowych. Księgowanie zrealizowanego wyniku oraz obliczanie nowych kosztów średnich (w przypadku zakupów walut obcych) i średnich cen (w przypadku zakupów papierów wartościowych) dokonywane jest w dniu rozliczenia (1). 1.3.2. W przypadku transakcji zawartych w danym roku, których zapadalność przypada w roku następnym, ustalanie wyniku następuje zgodnie z metodą standardową. Oznacza to, że zrealizowane skutki sprzedaży mają wpływ na rachunek zysków i strat tego roku, w którym transakcja została uzgodniona, oraz że zakupy zmieniają średnie kursy zasobu w tym roku, w którym transakcja została uzgodniona. 1.4. Poniższa tabela ilustruje główne cechy obydwu metod dla poszczególnych instrumentów walutowych i papierów wartościowych.

KSIĘGOWANIE W DNIU TRANSAKCJI Metoda standardowa Metoda alternatywna

Kasowe transakcje walutowe – postępowanie w trakcie roku Zakupy walut są księgowane na kontach pozabilanso­ wych w dniu transakcji i od tego momentu wpływają na średni koszt pozycji walutowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.