Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 19

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 19

Strona 19 z 32

Oznacza to, że pozycja walutowa zmienia się w momencie, gdy naliczone odsetki zostaną zaksięgowane, w przeciwieństwie do sytuacji, w której zmiana następuje jedynie wtedy, gdy odsetki są otrzymane lub zapłacone (1). Naliczane odsetki kuponowe oraz amortyzację premii lub dyskonta oblicza się i księguje od dnia rozliczenia zakupu papieru wartościowego do dnia rozliczenia sprzedaży albo terminu zapadalności. Poniższa tabela określa wpływ codziennego księgowania rozliczeń międzyokresowych na zasób waluty obcej (np. odsetki do zapłaty oraz zamortyzowane premie/dyskonto): Dzienne księgowanie naliczanych odsetek w ramach podejścia ekonomicznego Rozliczenia międzyokresowe dotyczące instrumentów w walutach obcych wylicza się i księguje codziennie po kursie wymiany z dnia ujęcia. Wpływ na zasób waluty obcej Rozliczenia międzyokresowe wpływają na pozycję walutową w momencie ich zaksięgowania i nie są później odwracane. Kwoty rozliczeń międzyokresowych rozlicza się w momencie otrzymania lub dokonania rzeczywistej płatności gotówkowej. W związku z tym pozycja walutowa nie zmienia się w dniu rozliczenia, ponieważ rozli­ czenia międzyokresowe uwzględnia się w pozycji podlegającej okresowej aktualizacji wyceny.


2.2. 2.3.

(1) Istnieją dwie możliwe metody ujmowania kwot rozliczeń międzyokresowych. Pierwsza metoda to metoda dnia kalendarzowego, która polega na tym, że kwoty rozliczeń międzyokresowych są ujmowane każdego dnia kalendarzowego, niezależnie od tego, czy dany dzień jest dniem roboczym, czy też nie. Druga metoda to metoda dnia roboczego, która polega na tym, że kwoty rozliczenia między­ okresowe księguje się jedynie w dni robocze. Brak jest zaleceń co do wyboru metody. Jeżeli jednak ostatni dzień roku nie jest dniem roboczym, tak czy inaczej musi być uwzględniony w obliczaniu rozliczeń międzyokresowych w każdej z metod.

L 35/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

ZAŁĄCZNIK IV STRUKTURA BILANSU ORAZ ZASADY WYCENY BILANSOWEJ (1)

AKTYWA

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (2)

1

1

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach termi­ nowych, należności w złocie z tytułu nastę­ pujących transakcji: a) transakcje przenie­ sienia do wyższej/niższej kategorii jakości; oraz b) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy

Wartość rynkowa

Obowiązkowe

2

2

Należności od niere­ zydentów strefy euro w walutach obcych

Należności od kontrahentów spoza strefy euro, w tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków central­ nych spoza strefy euro, w walutach obcych

2.1

2.1

Należności od Międzynarodowego Funduszu Waluto­ wego (MFW)

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezer­ wowej (netto) Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znajdujące się w dyspozycji MFW. Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro na wydatki administracyjne) może być zaliczony do tej pozycji lub do pozycji „Zobowią­ zania wobec nierezydentów strefy euro w euro”

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezer­ wowej (netto) Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

b)

Specjalne prawa ciągnienia (SDR) Posiadane zasoby SDR (brutto)

b)

Specjalne prawa ciągnienia (SDR) Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

c)

Pozostałe należności Ogólne porozumienia pożyczkowe, pożyczki udzielane na podstawie specjalnych porozumień, lokaty powier­ nicze zarządzane przez MFW

c)

Pozostałe należności Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

Obowiązkowe

2.2

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.