Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 2

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 2

Strona 2 z 32

2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy. 2. Definicje pozostałych terminów technicznych użytych w niniejszych wytycznych zostały zawarte w załączniku II. Artykuł 2 Zakres zastosowania 1. Niniejsze wytyczne stosuje się do EBC oraz KBC dla reali­ zacji celów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Eurosystemu. 2. Zakres zastosowania niniejszych wytycznych jest ograni­ czony do wymagań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Eurosystemu określonych w Statucie ESBC. W związku z powyższym wytycznych nie stosuje się do sporządzania krajowych raportów i sprawozdań finansowych KBC. W celu zapewnienia spójności i porównywalności pomiędzy standardami Eurosystemu i standardami krajowymi zaleca się, aby przy sporządzaniu własnych krajowych raportów i sprawozdań finansowych KBC przestrzegały, o ile to możliwe, zasad ustanowionych w niniejszych wytycznych. Artykuł 3 Podstawowe zasady rachunkowości Zastosowanie mają następujące podstawowe zasady rachunko­ wości: a) rzeczywistość gospodarcza i przejrzystość: metody rachun­ kowości i sprawozdawczość finansowa odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą, są przejrzyste oraz posiadają cechy jakościowe zrozumiałości, przydatności, wiarygod­ ności i porównywalności. Transakcje księguje się i przedstawia zgodnie z ich treścią i rzeczywistością gospo­ darczą, a nie tylko zgodnie z ich formą prawną; b) zasada ostrożności: aktywa i pasywa wycenia się, a wynik finansowy ustala w sposób ostrożny. W kontekście niniej­ szych wytycznych oznacza to, że niezrealizowanych zysków nie zalicza się do przychodów w rachunku zysków i strat, lecz ujmuje bezpośrednio na rachunku różnic z wyceny,


(1) Zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego. Decyzja EBC/2010/29 została przyjęta przed publikacją wytycznych EBC/2010/20. (2) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

a niezrealizowane straty ujmuje się na koniec roku w rachunku zysków i strat, o ile przekraczają one uprzednie zyski z aktualizacji wyceny ujęte na odpowiednim rachunku różnic z wyceny. Tworzenie ukrytych rezerw lub celowe zniekształcanie pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat jest niezgodne z zasadą ostrożności; c) zdarzenia następujące po dniu bilansowym: aktywa i pasywa koryguje się, uwzględniając zdarzenia, które miały miejsce pomiędzy dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia spra­ wozdań finansowych przez odpowiednie organy, o ile zdarzenia te mają wpływ na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Jeżeli zdarzenia takie nie mają wpływu na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy, jednak ich nieujawnienie mogłoby spowodować, że adresaci spra­ wozdań finansowych nie byliby w stanie właściwie ocenić sytuacji i podejmować odpowiednich decyzji, wówczas aktywów i pasywów nie koryguje się, a zdarzenia takie podlegają jedynie ujawnieniu; d) zasada istotności: odstępstwa od zasad rachunkowości, w tym także odstępstwa mające wpływ na sporządzanie rachunków zysków i strat poszczególnych KBC oraz EBC, dopuszczalne są jedynie wtedy, gdy można je racjonalnie uznać za nieistotne w ogólnym kontekście i sposobie prezentacji sprawozdań finansowych podmiotu sprawozdaw­ czego; e) zasada kontynuacji działania: rachunkowość prowadzi się przy założeniu, że dany podmiot będzie kontynuował dzia­ łalność; f) zasada memoriałowa: przychody i koszty ujmuje się w księgach w okresie obrachunkowym, w którym zostały osiągnięte lub poniesione, a nie w okresie, w którym zostały faktycznie otrzymane lub zapłacone; g) zasada spójności i porównywalności: kryteria wyceny bilan­ sowej i ustalania wyniku finansowego stosuje się w sposób spójny, zapewniając jednolitość i ciągłość metod stosowa­ nych w ramach Eurosystemu w celu osiągnięcia porówny­ walności danych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.