Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 22

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 22

Strona 22 z 32

5.5

Kredyt w banku centralnym

Jednodniowy instrument zapewniający płyn­ ność finansową po określonym z góry opro­ centowaniu, zabezpieczony kwalifikowanymi aktywami (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

5.6

5.6

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpie­ czającego

Dodatkowe kredyty udzielone instytucjom kredytowym wynikające ze wzrostu wartości aktywów związanych z innymi kredytami udzielonymi tym instytucjom


Wartość nominalna lub koszt

Obowiązkowe

L 35/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (2)

6

6

Pozostałe należności od instytucji kredy­ towych strefy euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo związane z zarządzaniem papierami wartościowymi ujętymi w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”, w tym transakcje wynikające z przeniesienia byłych rezerw walutowych strefy euro oraz inne należności. Rachunki korespondencyjne w zagranicznych instytu­ cjach kredytowych strefy euro. Pozostałe należności i operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosys­ temu. Wszelkie należności wynikające z operacji polityki pieniężnej inicjowanych przez KBC przed wejściem do Eurosystemu

Wartość nominalna lub koszt

Obowiązkowe

7

7

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

7.1

7.1

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

Papiery wartościowe wyemitowane w strefie euro, utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną. Certyfikaty dłużne EBC zakupione w celach związanych z dostrajaniem

a)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności Cena rynkowa Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

b) Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności Koszt z uwzględnieniem utraty wartości (koszt, gdy utrata wartości pokrywana jest przez rezerwę celową Eurosystemu zgodnie z pozycją pasywów 13 b) „Rezerwy celowe”) Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

c)

Nierynkowe papiery wartościowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

7.2

7.2

Pozostałe papiery wartościowe

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji aktywów 7.1 „Papiery wartościowe utrzymy­ wane w celach związanych z polityką pieniężną” oraz w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe” ; skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego utrzymywane na zasadzie pełnych praw, w tym rządowe papiery wartościowe pochodzące sprzed przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, w euro. Instrumenty udziałowe

a)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności Cena rynkowa Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

b) Rynkowe papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności Koszt z uwzględnieniem utraty wartości Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/53

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (2)

c)

Nierynkowe papiery wartościowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

Obowiązkowe

d)

Rynkowe instrumenty udziałowe Cena rynkowa

Obowiązkowe

8

8

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro Należności w ramach Eurosys­ temu+) Udziały partycypa­ cyjne w EBC+)

Należności od instytucji rządowych i samorządowych sprzed przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej (nierynkowe papiery wartościowe, kredyty)

Depozyty/kredyty według wartości nomi­ nalnej, nierynkowe papiery wartościowe po kosztach

Obowiązkowe

9

9.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.